Visa allt om ER Maskiner AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Nettoomsättning 188 473 180 506 176 845 156 381 144 040 62 851 88 588 83 296 76 814 70 828
Övrig omsättning 2 295 3 036 4 042 3 970 2 341 4 666 4 949 6 044 3 926 3 576
Rörelseresultat (EBIT) 23 299 27 668 29 336 25 927 25 012 16 272 13 549 13 423 9 913 11 352
Resultat efter finansnetto 25 256 28 644 37 345 25 767 26 336 16 009 13 028 13 529 9 787 12 236
Årets resultat 19 162 22 273 28 404 19 864 20 483 12 343 11 440 9 889 7 207 8 739
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 137 353 140 559 126 108 142 532 121 481 94 690 85 451 82 963 64 008 47 475
Omsättningstillgångar 95 274 76 088 78 604 50 831 62 116 33 415 33 869 40 172 34 831 46 635
Tillgångar 232 627 216 646 204 711 193 363 183 597 128 104 119 320 123 135 98 839 94 111
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 142 591 130 348 118 772 108 668 95 937 82 105 75 763 70 322 65 880 64 674
Minoritetsintressen 0 2 735 1 678 2 005 871 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 12 648 12 688 12 424 12 829 12 166 9 447 9 826 12 113 9 860 8 160
Långfristiga skulder 34 710 36 825 31 935 42 455 47 348 16 794 15 119 18 019 10 652 3 552
Kortfristiga skulder 42 677 34 051 39 903 27 407 27 274 19 758 18 613 22 680 12 447 17 726
Skulder och eget kapital 232 627 216 646 204 711 193 363 183 597 128 104 119 320 123 135 98 839 94 111
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
Löner till styrelse & VD 1 494 1 495 1 821 1 327 1 314 971 1 104 1 074 1 604 1 814
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 19 109 18 058 18 164 18 609 17 151 10 111 16 478 15 727 11 270 11 239
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 8 370 7 155 7 755 7 302 7 323 4 501 6 950 6 940 5 681 5 674
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 190 768 183 542 180 887 160 351 146 381 67 517 93 537 89 340 80 740 74 404
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 45 43 49 49 51 41 44 45 38 35
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 188 4 198 3 609 3 191 2 824 1 533 2 013 1 851 2 021 2 024
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 688 635 597 580 520 393 566 467 514 540
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 51 442 53 660 54 196 49 263 43 388 25 573 28 608 27 534 22 629 23 321
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,41% 2,07% 13,09% 8,57% 129,18% - 6,35% 8,44% 8,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,38% 13,72% 19,60% 14,47% 15,10% 12,84% 12,10% 11,64% 10,11% 13,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,05% 16,47% 22,69% 17,89% 19,25% 26,18% 16,29% 17,21% 13,01% 17,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,56% 69,55% 67,45% 72,55% 70,43% 86,18% 79,51% 77,84% 74,10% 77,38%
Rörelsekapital/omsättning 27,91% 23,29% 21,88% 14,98% 24,19% 21,73% 17,22% 21,00% 29,14% 40,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,30% 60,17% 58,02% 56,20% 52,25% 64,09% 63,50% 57,11% 66,65% 68,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 194,62% 193,18% 172,32% 149,11% 198,50% 169,12% 141,69% 138,39% 217,46% 216,54%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Nettoomsättning 0 0 240 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - 5 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -37 -86 134 -142 -71 -74 -172 -257 -78 -62
Resultat efter finansnetto 20 200 44 016 227 -151 -335 -167 -251 -154 60 95
Årets resultat 31 166 55 744 10 741 7 321 8 020 -2 072 -2 297 -1 847 -1 611 -1 779
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 97 237 79 543 12 963 12 963 12 463 12 463 12 463 9 463 9 463 9 463
Omsättningstillgångar 11 774 4 711 22 347 35 253 35 842 32 536 26 686 23 683 18 933 17 499
Tillgångar 109 011 84 255 35 310 48 216 48 305 44 999 39 149 33 146 28 396 26 962
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 80 561 59 195 13 131 20 689 19 368 17 348 16 062 13 302 13 286 13 527
Obeskattade reserver 21 858 16 879 15 904 19 470 19 042 17 735 15 276 12 459 10 151 7 964
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 519 8 169 6 201 8 015 9 815 8 615 6 815 5 665 3 332 3 552
Kortfristiga skulder 74 12 74 41 80 1 300 996 1 720 1 626 1 918
Skulder och eget kapital 109 011 84 255 35 310 48 216 48 305 44 999 39 149 33 146 28 396 26 962
Löner & utdelning (tkr)
2018-12 2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 18 300 6 000 6 000 6 000 6 000 6 244 6 000
Omsättning 0 0 240 0 5 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -37 -86 134 -142 -71 -74 -172 -257 -78 -62
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - 1,33% - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - 195,83% - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 100,00% - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - 9 280,42% - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,54% 85,88% 72,32% 74,41% 70,84% 69,29% 69,79% 67,83% 73,13% 71,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 15 910,81% 39 258,33% 30 198,65% 85 982,93% 44 802,50% 2 502,77% 2 679,32% 1 376,92% 1 164,39% 912,36%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...