Visa allt om VSM Group Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 1 010 287 776 280 1 127 800 1 307 883 1 228 218 1 156 407 1 086 363 973 371 541 818 711 883
Övrig omsättning 156 538 128 963 145 533 254 198 - - - - - 167 353
Rörelseresultat (EBIT) 6 823 22 080 22 838 197 254 -74 768 -64 202 -41 991 -40 566 -236 356 18 872
Resultat efter finansnetto 138 631 162 345 45 687 215 790 -54 243 -28 277 -5 799 -13 699 -176 045 44 486
Årets resultat 2 621 32 041 5 902 196 466 -29 099 362 22 442 12 176 -91 576 37 912
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 193 860 957 923 1 100 403 77 730 129 763 155 829 180 607 202 468 223 917 310 245
Omsättningstillgångar 753 015 1 213 576 1 245 572 1 838 876 1 537 790 1 313 348 1 254 293 1 331 297 1 184 368 998 619
Tillgångar 1 946 875 2 171 499 2 345 975 1 916 606 1 667 553 1 469 177 1 434 900 1 533 765 1 408 285 1 308 864
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 545 481 542 860 510 819 504 917 308 451 337 550 337 188 338 414 326 238 417 814
Obeskattade reserver 325 436 0 0 49 681 75 323 99 888 124 781 150 656 235 124
Avsättningar (tkr) 0 0 3 752 3 105 2 262 9 910 20 955 41 345 63 147 68 746
Långfristiga skulder 371 941 780 730 983 448 0 0 0 0 98 000 98 000 98 000
Kortfristiga skulder 1 029 128 847 472 847 956 1 408 584 1 307 160 1 046 394 976 869 931 225 770 244 489 180
Skulder och eget kapital 1 946 875 2 171 499 2 345 975 1 916 606 1 667 553 1 469 177 1 434 900 1 533 765 1 408 285 1 308 864
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 0 - 2 992 884 1 104 1 043 2 228 1 762 1 465
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 23 720 22 396 34 162 43 311 45 181 45 645 42 435 50 349 85 291 101 843
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - 0 - - - -
Sociala kostnader 9 886 9 731 13 471 17 203 25 739 27 293 24 155 29 288 43 380 41 683
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 166 825 905 243 1 273 333 1 562 081 1 228 218 1 156 407 1 086 363 973 371 541 818 879 236
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 42 47 67 92 105 107 96 97 209 330
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 24 054 16 517 16 833 14 216 11 697 10 808 11 316 10 035 2 592 2 157
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 800 684 711 669 684 692 705 844 624 439
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 823 24 482 25 744 250 771 -45 803 -36 134 -15 254 -14 174 -197 035 69 570
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 30,14% -31,17% -13,77% 6,49% 6,21% 6,45% 11,61% 79,65% -23,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,47% 12,28% 7,18% 16,65% 5,41% 1,85% 4,07% 2,97% -10,61% 6,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,17% 34,35% 14,94% 24,40% 7,35% 2,35% 5,37% 4,67% -27,59% 11,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -0,37% 2,50% 1,17% 9,59% 16,79% 18,06% 18,53% 22,87% 19,92% 2,08%
Rörelsekapital/omsättning -27,33% 47,16% 35,26% 32,90% 18,78% 23,08% 25,54% 41,10% 76,43% 71,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,03% 25,01% 21,77% 26,34% 20,82% 26,97% 28,63% 28,06% 31,05% 45,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 53,48% 122,58% 125,14% 119,26% 101,37% 105,79% 109,34% 126,46% 150,52% 192,09%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...