Visa allt om Malå Karosseriteknik AB
Visa allt om Malå Karosseriteknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 935 1 105 994 1 100 1 113 1 142 1 263 1 403 1 984 2 336
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 84 140 42 74 79 28 70 28 -43 -35
Resultat efter finansnetto 41 95 -7 24 25 -24 24 -22 -97 -78
Årets resultat 25 95 -7 24 25 -24 24 -22 -97 -66
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 210 153 161 168 175 183 190 198 217 242
Omsättningstillgångar 463 445 467 440 487 468 482 486 506 558
Tillgångar 673 598 627 608 662 651 672 684 723 799
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 219 193 99 106 81 56 81 57 79 176
Obeskattade reserver 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 69 14 57 100 143 93 123 153 183 213
Kortfristiga skulder 371 390 472 402 437 502 469 475 462 411
Skulder och eget kapital 673 598 627 608 662 651 672 684 723 799
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 184 0 147 169 167 172
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 113 136 166 187 0 138 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 39 39 50 51 64 56 55 66 63 49
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 935 1 105 994 1 100 1 113 1 142 1 263 1 403 1 984 2 336
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 935 1 105 994 1 100 1 113 1 142 1 263 1 403 1 984 2 336
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 183 198 248 267 267 221 223 259 275 268
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 99 147 49 81 86 35 77 47 -18 -8
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,38% 11,17% -9,64% -1,17% -2,54% -9,58% -9,98% -29,28% -15,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,48% 23,41% 6,70% 12,17% 11,93% 4,30% 10,42% 4,09% -5,95% -4,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,98% 12,67% 4,23% 6,73% 7,10% 2,45% 5,54% 2,00% -2,17% -1,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,09% 47,42% 47,69% 51,27% 51,12% 45,97% 48,54% 46,33% 35,33% 38,01%
Rörelsekapital/omsättning 9,84% 4,98% -0,50% 3,45% 4,49% -2,98% 1,03% 0,78% 2,22% 6,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,16% 32,27% 15,79% 17,43% 12,24% 8,60% 12,05% 8,33% 10,93% 22,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 22,10% 14,87% 16,95% 15,17% 22,20% 14,14% 17,06% 21,68% 24,89% 37,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...