Visa allt om Optica Landskrona AB
Visa allt om Optica Landskrona AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 269 5 083 4 676 4 277 3 893 3 848 3 808 3 372 2 973 2 756
Övrig omsättning 1 74 - - 11 117 158 65 5 47
Rörelseresultat (EBIT) 1 040 991 574 437 245 208 472 396 399 518
Resultat efter finansnetto 1 066 994 574 736 1 028 558 771 593 403 521
Årets resultat 715 532 414 611 975 450 506 348 207 283
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 541 1 929 1 328 1 293 808 973 1 091 959 853 280
Omsättningstillgångar 1 893 1 877 1 635 1 689 2 257 1 381 1 187 1 057 1 218 1 096
Tillgångar 3 435 3 806 2 962 2 982 3 065 2 354 2 278 2 016 2 072 1 376
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 157 1 142 1 110 1 296 1 435 810 810 504 364 420
Obeskattade reserver 1 371 1 223 928 890 857 891 825 639 450 339
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 200 350 0
Kortfristiga skulder 907 1 441 925 796 773 653 643 673 908 617
Skulder och eget kapital 3 435 3 806 2 962 2 982 3 065 2 354 2 278 2 016 2 072 1 376
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 405 474 459 384 328 316
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 186 1 160 1 060 632 716 631 534 345 232
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 514 641 589 565 511 465 402 276 239
Utdelning till aktieägare 650 700 500 600 750 350 450 200 200 250
Omsättning 5 270 5 157 4 676 4 277 3 904 3 965 3 966 3 437 2 978 2 803
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 756 1 694 1 559 1 426 1 298 1 283 1 269 1 124 1 487 1 378
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 618 580 615 561 572 583 538 452 488 436
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 233 1 124 736 551 410 372 617 463 454 574
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,66% 8,70% 9,33% 9,86% 1,17% 1,05% 12,93% 13,42% 7,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,03% 27,17% 19,41% 24,75% 33,54% 23,75% 33,89% 30,85% 20,80% 37,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,23% 20,34% 12,30% 17,26% 26,41% 14,53% 20,27% 18,45% 14,50% 18,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,41% 70,51% 70,57% 71,57% 72,59% 70,14% 70,56% 71,65% 66,20% 67,45%
Rörelsekapital/omsättning 18,71% 8,58% 15,18% 20,88% 38,12% 18,92% 14,29% 11,39% 10,43% 17,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,81% 55,07% 61,91% 66,74% 67,43% 62,31% 62,25% 48,36% 33,20% 48,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 139,36% 89,73% 119,14% 142,46% 231,44% 152,53% 122,24% 97,62% 85,13% 90,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...