Visa allt om Sädala Lantbruks Aktiebolag
Visa allt om Sädala Lantbruks Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 12 166 13 261 12 129 11 447 12 382 12 536 12 301 11 047 10 011 11 138
Övrig omsättning 212 209 249 231 228 292 260 361 333 267
Rörelseresultat (EBIT) 680 -113 42 153 430 675 132 375 245 960
Resultat efter finansnetto 612 -101 27 56 275 481 -52 222 0 748
Årets resultat 491 90 278 300 63 116 33 120 25 488
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 110 5 321 5 439 4 693 5 209 5 979 6 485 6 961 7 136 5 954
Omsättningstillgångar 3 032 3 096 3 715 4 221 2 468 2 159 2 103 2 256 2 243 2 495
Tillgångar 8 142 8 417 9 155 8 914 7 677 8 138 8 588 9 217 9 379 8 449
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 757 2 266 2 176 1 898 1 598 1 535 1 419 1 464 1 344 1 319
Obeskattade reserver 190 200 410 720 1 050 850 500 585 515 540
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 743 4 286 4 691 4 518 4 213 4 685 5 155 5 683 5 860 4 200
Kortfristiga skulder 1 452 1 665 1 878 1 778 816 1 068 1 514 1 485 1 660 2 390
Skulder och eget kapital 8 142 8 417 9 155 8 914 7 677 8 138 8 588 9 217 9 379 8 449
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - 0 225 165 70
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 507 459 298 216 215 259 119 91 132
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 217 171 104 121 83 111 131 107 82
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 78 0 0 0
Omsättning 12 378 13 470 12 378 11 678 12 610 12 828 12 561 11 408 10 344 11 405
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 083 6 631 6 065 11 447 12 382 12 536 12 301 11 047 10 011 11 138
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 374 358 320 413 315 304 376 483 368 284
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 414 589 894 1 080 1 291 1 536 1 112 1 311 941 1 558
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,26% 9,33% 5,96% -7,55% -1,23% 1,91% 11,35% 10,35% -10,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,10% -0,08% 1,96% 2,47% 6,53% 9,40% 2,47% 4,63% 3,33% 12,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,76% -0,05% 1,48% 1,92% 4,05% 6,10% 1,72% 3,87% 3,12% 9,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,63% 25,59% 29,98% 31,80% 29,93% 31,45% 29,68% 29,59% 30,28% 29,70%
Rörelsekapital/omsättning 12,99% 10,79% 15,15% 21,34% 13,34% 8,70% 4,79% 6,98% 5,82% 0,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,68% 28,78% 27,26% 27,59% 30,90% 26,56% 20,81% 20,56% 18,28% 20,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 141,80% 160,18% 130,24% 159,39% 198,41% 124,44% 103,24% 81,48% 71,39% 90,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...