Visa allt om Lars-Olof Musik AB
Visa allt om Lars-Olof Musik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 129 472 328 1 208 150 208 220 326 259 302
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 360 -163 58 818 -200 -109 -224 -503 -614 -512
Resultat efter finansnetto 739 -1 679 -492 536 -1 098 -176 -197 -505 495 -422
Årets resultat 541 -899 -492 536 -646 -176 -22 -11 886 -80
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 786 1 019 2 012 2 517 2 248 3 215 3 382 4 612 4 818 4 486
Omsättningstillgångar 4 932 4 815 3 076 3 064 2 947 2 989 2 939 1 448 1 906 2 092
Tillgångar 5 718 5 833 5 088 5 581 5 195 6 204 6 321 6 060 6 724 6 578
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 653 3 512 4 411 4 903 4 367 5 013 5 189 5 211 5 222 4 536
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 452 452 627 1 127 1 527
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 065 2 321 676 677 828 738 680 222 375 515
Skulder och eget kapital 5 718 5 833 5 088 5 581 5 195 6 204 6 321 6 060 6 724 6 578
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 126 152 152 132 167 373 453 350
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 271 352 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 183 78 29 35 36 32 56 123 144 115
Utdelning till aktieägare 0 400 0 0 0 0 0 0 0 200
Omsättning 1 129 472 328 1 208 150 208 220 326 259 302
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 129 472 328 1 208 150 208 220 326 259 302
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 459 430 154 187 188 165 223 511 612 484
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 394 -126 90 861 -154 -55 -167 -420 -529 -422
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 139,19% 43,90% -72,85% 705,33% -27,88% -5,45% -32,52% 25,87% -14,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,38% -28,70% -9,61% 9,68% -21,02% -2,63% -3,04% -8,32% 7,82% -6,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 72,81% -354,66% -149,09% 44,70% -728,00% -78,37% -87,27% -154,60% 203,09% -138,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 253,94% 528,39% 731,71% 197,60% 1 412,67% 1 082,21% 1 026,82% 376,07% 591,12% 522,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,89% 60,21% 86,69% 87,85% 84,06% 86,17% 87,36% 93,44% 89,73% 85,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 238,84% 207,45% 455,03% 452,58% 355,92% 405,01% 432,21% 652,25% 508,27% 406,21%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...