Visa allt om MYBW Office Management Support AB
Visa allt om MYBW Office Management Support AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 56 312 59 180 60 646 62 239 60 998 58 356 51 924 50 543 48 030 49 885
Övrig omsättning - 803 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 12 361 14 325 16 245 15 024 13 164 13 560 13 769 14 282 9 984 11 110
Resultat efter finansnetto 12 381 14 320 16 252 15 041 13 169 13 571 13 795 14 311 10 159 11 284
Årets resultat 8 499 999 6 021 4 683 6 353 1 792 2 782 3 151 0 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 8 41 147 257 331 328
Omsättningstillgångar 31 559 30 213 41 172 34 042 28 478 29 573 27 218 22 313 22 964 12 251
Tillgångar 31 559 30 213 41 172 34 042 28 487 29 614 27 364 22 570 23 295 12 579
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 401 6 902 24 902 18 881 14 198 7 846 6 053 3 271 120 120
Obeskattade reserver 7 020 7 020 7 020 4 520 2 500 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 138 16 291 9 249 10 641 11 789 21 769 21 311 19 299 23 175 12 459
Skulder och eget kapital 31 559 30 213 41 172 34 042 28 487 29 614 27 364 22 570 23 295 12 579
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 0
Löner till övriga anställda - 8 500 8 450 8 011 8 047 7 737 8 055 7 694 7 998 8 009
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader - 3 502 3 313 3 219 3 088 2 772 3 152 2 892 2 983 2 870
Utdelning till aktieägare 0 0 19 000 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 56 312 59 983 60 646 62 239 60 998 58 356 51 924 50 543 48 030 49 885
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 21 22 20 21 21 20 22 26 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 682 2 818 2 757 3 112 2 905 2 779 2 596 2 297 1 847 1 848
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 813 609 567 603 572 534 602 524 460 435
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 25 378 14 325 16 256 15 032 13 197 13 665 13 880 14 396 10 107 11 231
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,85% -2,42% -2,56% 2,03% 4,53% 12,39% 2,73% 5,23% -3,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 39,24% 47,43% 39,51% 44,22% 46,24% 45,90% 50,45% 63,47% 43,73% 89,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,99% 24,21% 26,82% 24,19% 21,60% 23,29% 26,59% 28,34% 21,21% 22,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,48% 73,31% 74,02% 69,35% 67,77% 67,59% 71,04% 70,55% 67,93% 69,59%
Rörelsekapital/omsättning 39,82% 23,52% 52,64% 37,60% 27,36% 13,37% 11,38% 5,96% -0,44% -0,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,15% 40,97% 73,78% 65,82% 56,31% 26,49% 22,12% 14,49% 0,52% 0,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 324,52% 173,76% 420,81% 298,84% 222,13% 121,22% 113,94% 98,76% 87,34% 77,05%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...