Visa allt om Unitraffic AB
Visa allt om Unitraffic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 36 0 1 489 24 021 20 418 53 125 33 154 77 605 91 133 121 368
Övrig omsättning - - 4 561 -3 324 93 531 28 - -534 690
Rörelseresultat (EBIT) 25 -30 983 -8 315 961 13 747 5 060 20 373 25 584 37 220
Resultat efter finansnetto 23 -30 1 243 -8 270 1 393 13 846 5 013 20 670 35 648 38 122
Årets resultat 23 -30 3 652 -3 936 597 10 189 -98 15 981 28 299 27 482
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 437 275 918 3 550 2 298 3 510 4 019
Omsättningstillgångar 124 195 4 754 6 121 32 057 33 954 20 715 40 304 34 680 26 598
Tillgångar 124 195 4 754 6 559 32 332 34 872 24 265 42 602 38 191 30 617
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 113 90 4 574 922 19 857 19 260 10 545 10 643 10 776 4 281
Obeskattade reserver 0 0 0 0 484 63 75 1 500 2 562 2 564
Avsättningar (tkr) 0 0 0 239 133 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 431 3 234 6 735 9 942 13 149 1 318 0
Kortfristiga skulder 11 105 180 4 967 8 623 8 815 3 703 17 310 23 534 23 771
Skulder och eget kapital 124 195 4 754 6 559 32 332 34 872 24 265 42 602 38 191 30 617
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 611 613 581 530 485 0 43
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 1 976 5 176 5 345 4 716 4 992 5 239 6 115 5 911
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 925 1 091 2 432 2 340 2 496 2 178 2 536 2 494
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 36 0 6 050 20 697 20 511 53 656 33 182 77 605 90 599 122 058
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 5 15 17 14 14 15 16 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 298 1 601 1 201 3 795 2 368 5 174 5 696 7 139
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 596 660 497 593 596 555 560 521
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 25 -30 983 -8 130 1 188 13 957 5 732 20 634 26 329 38 691
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -93,80% 17,65% -61,57% 60,24% -57,28% -14,84% -24,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,16% - 26,36% -125,46% 4,68% 40,37% 21,42% 48,86% 94,06% 124,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 69,44% - 84,15% -34,26% 7,41% 26,50% 15,68% 26,82% 39,42% 31,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - 64,47% 56,63% 84,41% 51,12% 69,21% 43,92% 48,45% 45,53%
Rörelsekapital/omsättning 313,89% - 307,19% 4,80% 114,77% 47,32% 51,31% 29,63% 12,23% 2,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 91,13% 46,15% 96,21% 14,06% 62,52% 55,36% 43,69% 27,58% 33,05% 20,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 127,27% 185,71% 2 641,11% 123,23% 356,79% 348,50% 512,10% 207,67% 138,37% 88,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...