Visa allt om IKC Capital AB
Visa allt om IKC Capital AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 20 442 20 822 11 546 22 071 38 511 73 113 80 336 30 430 10 032 16 283
Övrig omsättning - - - 4 917 1 698 1 498 2 139 63 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 570 2 168 2 568 1 835 6 452 8 920 13 407 5 777 -239 960
Resultat efter finansnetto 1 570 2 168 2 568 1 835 6 452 9 218 13 407 5 777 -239 960
Årets resultat 1 203 1 674 586 1 414 3 611 6 766 9 854 4 288 -269 680
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 154 336 18 1 712 3 209 1 061 1 307 1 453 0 13
Omsättningstillgångar 15 627 15 082 11 177 11 992 18 736 24 359 25 233 12 319 3 114 4 250
Tillgångar 15 781 15 418 11 196 13 704 21 945 25 421 26 540 13 773 3 114 4 263
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 385 10 182 6 547 7 962 11 828 12 437 8 956 6 406 2 119 2 753
Obeskattade reserver 1 540 1 540 1 540 1 540 1 540 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 700 750 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 156 2 946 3 110 4 203 8 577 12 983 17 583 7 367 995 1 510
Skulder och eget kapital 15 781 15 418 11 196 13 704 21 945 25 421 26 540 13 773 3 114 4 263
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-04
2011-04
2010-04
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD 1 168 1 320 1 264 1 585 815 1 681 1 059 660 382 565
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 056 4 491 606 1 356 1 410 3 268 4 407 1 503 364 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 348 2 724 1 147 1 000 993 2 360 3 298 877 226 286
Utdelning till aktieägare 0 1 000 0 2 000 2 500 4 000 2 106 3 287 0 261
Omsättning 20 442 20 822 11 546 26 988 40 209 74 611 82 475 30 493 10 032 16 283
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 11 3 5 6 7 8 7 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 572 1 893 3 849 4 414 6 419 10 445 10 042 4 347 5 016 16 283
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 769 836 1 101 815 576 1 085 - - 501 852
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 752 2 438 2 762 2 029 6 581 9 115 13 600 5 822 -226 974
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,82% 80,34% -47,69% -42,69% - -8,99% 164,00% 203,33% -38,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,95% 14,06% 22,94% 13,39% 29,40% 36,51% 50,52% 41,94% -7,68% 22,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,68% 10,41% 22,24% 8,31% 16,75% 12,70% 16,69% 18,98% -2,38% 5,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 61,01% 58,28% 69,87% 35,29% 26,38% 15,56% 9,52% 16,27% 21,12% 16,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,42% 73,83% 69,21% 66,87% 59,07% 48,92% 33,75% 46,51% 68,05% 64,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 495,15% 511,95% 359,39% 285,32% 218,44% 187,62% 143,51% 167,22% 312,96% 281,46%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2010 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...