Visa allt om Lomma Servicebostäder Aktiebolag
Visa allt om Lomma Servicebostäder Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 15 361 15 361 13 404 10 189 10 189 10 189 10 189 10 530 12 342 12 042
Övrig omsättning - - - - - - - - 386 241
Rörelseresultat (EBIT) 3 251 2 865 3 320 1 897 2 354 2 461 2 255 2 235 3 177 2 872
Resultat efter finansnetto 1 924 1 073 1 347 333 413 403 79 -429 19 -184
Årets resultat 1 121 623 784 258 301 295 47 -157 6 -9
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 130 254 135 538 140 822 121 598 88 178 73 784 76 315 77 809 82 551 93 657
Omsättningstillgångar 9 004 5 131 13 848 14 695 5 961 5 281 2 079 6 307 6 104 1 620
Tillgångar 139 259 140 669 154 669 136 292 94 139 79 065 78 394 84 116 88 656 95 276
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 134 11 013 10 390 9 606 9 348 9 047 8 752 8 705 8 862 8 855
Obeskattade reserver 1 094 610 339 0 0 0 0 0 271 265
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 120 000 123 000 138 000 118 000 79 000 66 000 66 000 71 000 71 000 79 000
Kortfristiga skulder 6 031 6 046 5 940 8 686 5 791 4 019 3 642 4 411 8 523 7 156
Skulder och eget kapital 139 259 140 669 154 669 136 292 94 139 79 065 78 394 84 116 88 656 95 276
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 98 159 156 147 135 135 93 9
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 98 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 31 31 37 36 44 41 41 29 2
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 361 15 361 13 404 10 189 10 189 10 189 10 189 10 530 12 728 12 283
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 - 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 15 361 15 361 13 404 10 189 10 189 - 10 189 10 530 12 342 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 136 130 128 196 192 - 176 176 122 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 534 8 148 7 919 5 131 5 504 5 616 5 393 5 389 6 555 6 242
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,00% 14,60% 31,55% 0,00% 0,00% 0,00% -3,24% -14,68% 2,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,34% 2,04% 2,17% 1,46% 2,59% 3,19% 3,03% 2,93% 4,08% 3,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,17% 18,66% 25,07% 19,57% 23,92% 24,78% 23,33% 23,43% 29,32% 28,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 18,62% 23,10% 24,15% 22,12% 22,93% 22,61% 21,85%
Rörelsekapital/omsättning 19,35% -5,96% 59,00% 58,98% 1,67% 12,39% -15,34% 18,01% -19,60% -45,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,33% 8,17% 6,89% 7,05% 9,93% 11,44% 11,16% 10,35% 10,22% 9,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 149,30% 84,87% 233,13% 169,18% 102,94% 131,40% 57,08% 142,98% 71,62% 22,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...