Visa allt om Montagegruppen i Malmö AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-09 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 36 640 64 845 59 550 61 117 114 979 69 528 38 892 20 279 39 021 38 706
Övrig omsättning 41 63 231 725 812 528 461 378 141 12
Rörelseresultat (EBIT) 2 633 7 155 4 482 9 241 23 528 5 276 3 448 453 4 467 4 404
Resultat efter finansnetto 2 473 7 024 5 982 9 202 23 580 5 316 3 333 369 4 557 4 782
Årets resultat 2 584 2 764 1 046 849 13 761 3 071 1 851 231 86 260
Balansräkningar (tkr)
2019-09 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 922 15 990 9 459 435 435 518 737 898 533 606
Omsättningstillgångar 9 378 12 349 13 735 21 965 38 493 13 330 11 736 10 373 11 282 11 269
Tillgångar 25 299 28 339 23 194 22 400 38 929 13 848 12 473 11 271 11 816 11 876
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 780 3 196 2 831 1 786 14 937 4 476 3 205 1 354 1 123 1 037
Obeskattade reserver 9 186 10 059 8 647 8 620 8 120 2 220 890 0 0 78
Avsättningar (tkr) 0 307 273 221 129 97 95 90 105 104
Långfristiga skulder 2 885 3 912 2 100 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 449 10 864 9 342 11 773 15 743 7 055 8 283 9 826 10 587 10 657
Skulder och eget kapital 25 299 28 339 23 194 22 400 38 929 13 848 12 473 11 271 11 816 11 876
Löner & utdelning (tkr)
2019-09
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 0 1 554
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 14 909 13 307 11 033 5 660 7 722 5 277
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 7 123 4 836 3 769 2 003 2 771 2 474
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 14 000 3 300 1 800 0 0 0
Omsättning 36 681 64 908 59 781 61 842 115 791 70 056 39 353 20 657 39 162 38 718
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 29 30 35 32 36 32 27 22 21 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 263 2 162 1 701 1 910 3 194 2 173 1 440 922 1 858 1 843
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 489 765 580 543 627 579 561 359 511 456
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 701 7 254 4 594 9 348 23 611 5 392 3 693 598 4 740 4 677
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -43,50% 8,89% -2,56% -46,85% 65,37% 78,77% 91,78% - 0,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,41% 25,25% 26,66% 41,27% 60,76% 38,63% 27,64% 4,13% 38,79% 40,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,19% 11,03% 10,38% 15,13% 20,57% 7,69% 8,87% 2,29% 11,75% 12,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,18% 100,00% 100,00% 53,17% 44,87% 61,82% 39,80% 45,90% 58,30% 57,55%
Rörelsekapital/omsättning 5,26% 2,29% 7,38% 16,68% 19,79% 9,03% 8,88% 2,70% 1,78% 1,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,17% 38,96% 41,29% 37,99% 54,64% 44,83% 31,26% 12,01% 9,50% 9,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 115,79% 108,01% 140,42% 183,04% 241,47% 184,34% 137,11% 101,03% 96,40% 92,77%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2019 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...