Visa allt om Inge Mattssons Åkeri AB
Visa allt om Inge Mattssons Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 12 949 11 464 9 546 7 249 8 294 8 733 7 760 6 081 6 436 8 886
Övrig omsättning 302 431 141 10 30 17 24 119 - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 198 2 309 1 114 189 1 107 1 041 804 55 291 1 587
Resultat efter finansnetto 3 171 2 256 1 084 203 1 119 837 766 47 354 1 557
Årets resultat 1 489 1 124 477 167 657 630 169 2 322 1 097
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 025 8 244 7 461 5 235 4 413 4 748 8 126 7 018 6 689 4 796
Omsättningstillgångar 7 273 4 943 4 243 3 735 5 458 4 320 2 359 1 765 1 259 2 990
Tillgångar 17 298 13 187 11 703 8 971 9 871 9 068 10 484 8 784 7 948 7 786
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 816 5 627 4 657 4 331 4 305 3 768 3 266 3 097 3 295 3 065
Obeskattade reserver 5 627 4 405 3 628 3 196 3 231 3 043 3 090 2 548 2 506 2 620
Avsättningar (tkr) 535 415 295 175 100 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 717 739 1 482 44 603 891 2 052 1 803 1 094 764
Kortfristiga skulder 2 603 2 002 1 641 1 225 1 632 1 365 2 078 1 336 1 053 1 337
Skulder och eget kapital 17 298 13 187 11 703 8 971 9 871 9 068 10 484 8 784 7 948 7 786
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 1 950 548 641 643 598
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda - 2 571 2 228 1 816 1 944 0 1 143 924 898 1 431
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader - 1 250 1 061 904 894 805 676 675 713 911
Utdelning till aktieägare 280 300 155 150 142 120 127 0 200 92
Omsättning 13 251 11 895 9 687 7 259 8 324 8 750 7 784 6 200 6 436 8 886
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 6 5 6 6 5 5 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 850 1 638 1 591 1 450 1 382 1 456 1 552 1 216 1 073 1 481
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 694 595 596 600 507 481 501 470 388 501
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 250 3 386 1 943 1 002 1 930 1 861 1 561 936 1 003 2 176
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,95% 20,09% 31,69% -12,60% -5,03% 12,54% 27,61% -5,52% -27,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,53% 17,55% 9,54% 2,61% 11,99% 11,83% 7,98% 1,41% 5,60% 20,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,76% 20,18% 11,69% 3,23% 14,28% 12,29% 10,79% 2,04% 6,91% 18,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,12% 96,10% 98,25% 99,71% 99,70% 99,74% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 36,06% 25,65% 27,26% 34,63% 46,13% 33,84% 3,62% 7,05% 3,20% 18,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,78% 68,73% 63,97% 76,07% 67,74% 66,28% 52,87% 56,64% 64,16% 63,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 279,41% 246,90% 258,56% 304,90% 334,44% 316,48% 113,52% 132,11% 119,56% 223,64%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...