Visa allt om Edström & Bjarnemark AB
Visa allt om Edström & Bjarnemark AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 42 18 712 1 213 1 333 1 243 1 218 1 409 1 558 1 608
Övrig omsättning 31 - - 32 - 5 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -121 -439 82 600 664 489 145 229 472 530
Resultat efter finansnetto -121 -415 57 653 677 489 238 270 515 657
Årets resultat 7 1 90 324 372 271 309 311 253 349
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 915 1 957 2 060 1 797 1 053 1 578 1 502 1 383 763 375
Omsättningstillgångar 340 214 715 1 101 1 456 537 293 396 1 079 1 243
Tillgångar 1 255 2 172 2 775 2 898 2 509 2 115 1 795 1 780 1 841 1 618
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 189 1 958 2 107 2 167 1 990 1 746 1 476 1 267 1 144 891
Obeskattade reserver 56 187 604 675 462 296 179 364 532 376
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 9 49
Kortfristiga skulder 9 27 64 56 57 72 141 149 156 302
Skulder och eget kapital 1 255 2 172 2 775 2 898 2 509 2 115 1 795 1 780 1 841 1 618
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 0 290 397 322 363
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 79 216 256 231 240 258 156 109 102 87
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 14 28 33 27 28 45 208 241 218 250
Utdelning till aktieägare 186 775 150 150 147 129 0 100 189 0
Omsättning 73 18 712 1 245 1 333 1 248 1 218 1 409 1 558 1 608
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 42 18 356 607 667 622 609 705 779 804
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 107 258 168 152 163 179 364 408 356 381
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -121 -359 164 682 744 606 229 313 515 546
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 133,33% -97,47% -41,30% -9,00% 7,24% 2,05% -13,56% -9,56% -3,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,64% -19,11% 5,80% 22,81% 28,14% 23,12% 13,26% 15,17% 28,08% 40,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -288,10% -2 305,56% 22,61% 54,49% 52,96% 39,34% 19,54% 19,16% 33,18% 41,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 788,10% 1 038,89% 91,43% 86,15% 104,95% 37,41% 12,48% 17,53% 59,24% 58,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,22% 96,86% 92,91% 91,94% 92,89% 92,87% 89,58% 85,90% 82,95% 71,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 777,78% 792,59% 1 117,19% 1 966,07% 2 554,39% 745,83% 207,80% 265,77% 691,67% 411,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...