Visa allt om Saferoad Vägbelysning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 109 209 104 387 108 645 97 730 105 228 112 933 76 931 89 187 102 795 90 289
Övrig omsättning 263 335 399 232 - - 79 97 - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 181 8 761 9 915 8 833 11 308 10 458 2 876 5 727 12 993 10 764
Resultat efter finansnetto 4 044 8 603 9 844 8 834 11 315 10 399 2 769 5 610 12 952 10 859
Årets resultat -1 056 1 635 -1 839 -88 -57 -96 2 019 4 114 9 517 7 865
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 97 34 142 138 214 363 330 432 171 110
Omsättningstillgångar 32 284 29 162 41 961 31 379 38 883 29 304 19 805 20 897 26 693 23 194
Tillgångar 32 381 29 196 42 103 31 517 39 097 29 667 20 135 21 329 26 864 23 304
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 941 5 997 4 362 6 201 6 289 6 346 8 442 10 423 15 809 14 092
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 27 440 23 200 37 741 25 316 32 808 23 321 11 693 10 906 11 055 9 212
Skulder och eget kapital 32 381 29 196 42 103 31 517 39 097 29 667 20 135 21 329 26 864 23 304
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 2 513 3 545 3 320 3 889 3 780 2 162 2 091 2 047 1 638
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 16 644 12 903 12 918 12 081 12 710 12 730 9 927 11 176 11 384 9 074
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 427 9 122 9 381 9 206 7 563 7 503 6 004 6 875 5 770 5 106
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 2 000 4 000 9 500 7 800
Omsättning 109 472 104 722 109 044 97 962 105 228 112 933 77 010 89 284 102 795 90 289
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 26 29 27 27 27 27 27 32 29 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 200 3 600 4 024 3 620 3 897 4 183 2 849 2 787 3 545 3 473
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 658 846 957 911 895 889 670 629 662 608
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 208 8 830 9 992 8 963 11 457 10 625 3 004 5 869 13 074 10 831
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,62% -3,92% 11,17% -7,13% -6,82% 46,80% -13,74% -13,24% 13,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,95% 30,26% 23,60% 28,22% 29,08% 35,37% 14,58% 27,01% 48,57% 46,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,84% 8,46% 9,15% 9,10% 10,81% 9,29% 3,82% 6,46% 12,69% 12,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,08% 15,34% 16,43% 17,18% 17,57% 15,93% 15,10% 14,41% 18,71% 18,69%
Rörelsekapital/omsättning 4,44% 5,71% 3,88% 6,20% 5,77% 5,30% 10,54% 11,20% 15,21% 15,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,26% 20,54% 10,36% 19,68% 16,09% 21,39% 41,93% 48,87% 58,85% 60,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 82,00% 96,74% 65,36% 109,69% 101,32% 111,80% 151,09% 162,07% 195,94% 207,73%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...