Visa allt om Blommor Online Sverige AB
Visa allt om Blommor Online Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 10 344 10 650 8 913 12 560 9 845 5 296 2 353 2 508 2 743 2 427
Övrig omsättning 571 37 40 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 813 -96 -5 45 224 229 162 -121 58 24
Resultat efter finansnetto 807 -95 -5 -5 246 229 162 -121 55 21
Årets resultat 458 -96 -39 44 120 188 145 -104 24 21
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 7 186 197 208 191 30 43 74 33
Omsättningstillgångar 3 376 2 069 1 214 1 644 1 470 1 210 515 618 607 558
Tillgångar 3 382 2 076 1 400 1 842 1 678 1 401 545 661 681 590
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 616 158 254 294 490 370 281 135 239 216
Obeskattade reserver 211 0 0 0 70 0 0 0 17 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 556 1 918 1 145 1 548 1 118 1 031 264 526 424 374
Skulder och eget kapital 3 382 2 076 1 400 1 842 1 678 1 401 545 661 681 590
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 234 123 137 50 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 301 2 271 1 691 2 179 1 410 535 403 555 583 639
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 440 643 412 564 393 239 183 257 211 220
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1
Omsättning 10 915 10 687 8 953 12 560 9 845 5 296 2 353 2 508 2 743 2 427
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 6 7 8 7 4 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 069 1 775 1 273 1 570 1 406 1 324 784 836 914 809
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 350 488 303 342 281 255 231 317 281 289
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 813 -83 8 62 250 255 175 -90 82 40
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,87% 19,49% -29,04% 27,58% 85,90% 125,07% -6,18% -8,57% 13,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,04% -4,53% -0,29% -0,27% 14,66% 16,35% 29,72% -18,31% 8,52% 4,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,86% -0,88% -0,04% -0,04% 2,50% 4,32% 6,88% -4,82% 2,11% 0,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,61% 51,00% 47,21% 45,80% 48,32% 50,32% 59,80% 51,48% 48,74% 47,42%
Rörelsekapital/omsättning 7,93% 1,42% 0,77% 0,76% 3,58% 3,38% 10,67% 3,67% 6,67% 7,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,08% 7,61% 18,14% 15,96% 32,28% 26,41% 51,56% 20,42% 36,89% 36,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,08% 101,30% 90,48% 99,48% 123,43% 107,18% 159,85% 100,19% 121,23% 126,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...