Visa allt om Advokatfirman Lundkvist i Ljusdal AB
Visa allt om Advokatfirman Lundkvist i Ljusdal AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 460 1 483 1 196 1 222 1 266 1 062 1 014 1 045 1 011 1 036
Övrig omsättning - - 1 - - - - - 21 -
Rörelseresultat (EBIT) 66 157 -10 79 155 50 26 118 20 137
Resultat efter finansnetto 66 157 0 80 156 50 27 121 22 137
Årets resultat 70 121 63 61 84 54 29 77 28 93
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 20 28 18 30 42 23 31 41 32
Omsättningstillgångar 1 205 1 908 1 997 2 159 3 189 2 041 1 838 1 315 1 884 1 092
Tillgångar 1 218 1 927 2 025 2 177 3 219 2 082 1 862 1 346 1 925 1 124
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 955 985 914 902 891 857 852 873 833 805
Obeskattade reserver 2 28 28 111 116 79 105 122 115 137
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 908 739 173 761 0
Kortfristiga skulder 260 915 1 083 1 166 2 212 238 165 178 216 181
Skulder och eget kapital 1 218 1 927 2 025 2 177 3 219 2 082 1 862 1 346 1 925 1 124
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 295 240 240 353 255
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 704 649 596 588 547 188 187 156 156 156
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 199 182 165 164 154 140 121 117 146 145
Utdelning till aktieägare 100 100 50 50 50 50 50 50 37 0
Omsättning 1 460 1 483 1 197 1 222 1 266 1 062 1 014 1 045 1 032 1 036
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 730 742 598 611 633 531 507 523 506 518
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 475 426 396 398 362 329 287 280 345 278
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 73 165 -4 91 167 59 34 128 31 144
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,55% 24,00% -2,13% -3,48% 19,21% 4,73% -2,97% 3,36% -2,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,42% 8,15% 0,00% 3,67% 4,85% 2,40% 1,45% 8,99% 1,14% 12,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,52% 10,59% 0,00% 6,55% 12,32% 4,71% 2,66% 11,58% 2,18% 13,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 64,73% 66,96% 76,42% 81,26% 77,17% 169,77% 164,99% 108,80% 164,99% 87,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,54% 52,25% 46,21% 45,19% 30,34% 43,96% 49,91% 71,38% 47,57% 80,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 463,46% 208,52% 184,40% 185,16% 144,17% 857,56% 666,06% 641,57% 872,22% 603,31%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...