Visa allt om Olle Lindhe System AB
Visa allt om Olle Lindhe System AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 850 7 265 1 984 3 006 2 554 1 154 4 331 13 754 5 348 10 022
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 420 4 641 1 033 1 179 -87 -380 -1 872 1 303 421 -894
Resultat efter finansnetto 3 999 4 615 969 1 168 -112 -427 -1 759 -1 027 -1 037 -928
Årets resultat 3 480 2 795 699 920 9 -427 -47 -2 058 -1 354 -849
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 652 716 300 3 846 3 528 3 268 6 550 6 405 8 707 10 109
Omsättningstillgångar 13 031 11 679 7 188 3 018 1 793 1 929 2 458 4 941 3 504 3 917
Tillgångar 13 683 12 395 7 488 6 864 5 321 5 196 9 008 11 346 12 211 14 026
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 252 3 772 2 978 3 278 2 358 2 349 2 632 2 595 3 560 4 392
Obeskattade reserver 2 251 1 853 541 243 0 0 0 1 712 787 505
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 586 522 463 461 3 500 6 450 7 000
Kortfristiga skulder 7 179 6 770 3 970 2 757 2 441 2 385 5 916 3 538 1 413 2 129
Skulder och eget kapital 13 683 12 395 7 488 6 864 5 321 5 196 9 008 11 346 12 211 14 026
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 100 100 80
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 25 300 300 300 300
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 8 94 105 206 229
Utdelning till aktieägare 1 400 3 000 2 000 1 000 0 0 0 0 1 000 0
Omsättning 1 850 7 265 1 984 3 006 2 554 1 154 4 331 13 754 5 348 10 022
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 0 - 0 0 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 850 - - - - 577 2 166 6 877 2 674 5 011
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 294 - - - - 17 197 253 303 305
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 484 4 642 1 033 1 179 -87 -380 -1 872 1 305 423 -890
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -74,54% 266,18% -34,00% 17,70% 121,32% -73,35% -68,51% 157,18% -46,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,73% 37,67% 49,93% 17,70% -1,20% -7,16% -19,03% -8,78% -7,94% -6,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 219,89% 64,27% 188,46% 40,42% -2,51% -32,24% -39,58% -7,24% -18,12% -8,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 56,50% 41,58% -0,67% -23,66% -31,10% 14,03% 21,56% -1,69%
Rörelsekapital/omsättning 316,32% 67,57% 162,20% 8,68% -25,37% -39,51% -79,84% 10,20% 39,10% 17,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,91% 42,09% 45,41% 50,52% 44,31% 45,21% 29,22% 33,99% 33,79% 33,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 181,52% 172,51% 165,69% 79,94% 62,23% 13,50% 0,02% 4,01% 16,14% 7,66%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...