Visa allt om Hartvik Engineering Aktiebolag
Visa allt om Hartvik Engineering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 7 021 4 991 3 419 2 933 2 847 2 378 3 115 3 233 2 440 2 327
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 311 1 502 756 50 -35 379 776 995 379 1 256
Resultat efter finansnetto 2 154 1 643 754 55 -27 314 760 1 005 349 980
Årets resultat 1 649 991 441 63 10 214 519 936 272 411
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 186 1 177 1 091 1 105 1 322 1 332 1 697 353 314 544
Omsättningstillgångar 7 021 5 483 3 716 3 679 3 211 3 080 3 065 4 564 3 589 3 159
Tillgångar 8 206 6 660 4 807 4 785 4 533 4 412 4 762 4 917 3 903 3 703
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 293 4 843 3 851 3 410 3 347 3 337 3 123 2 604 1 668 1 396
Obeskattade reserver 584 584 206 18 28 47 55 9 305 305
Avsättningar (tkr) 1 000 200 260 410 365 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 661 708 720
Kortfristiga skulder 3 330 1 033 489 946 792 1 028 1 584 1 642 1 221 1 282
Skulder och eget kapital 8 206 6 660 4 807 4 785 4 533 4 412 4 762 4 917 3 903 3 703
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 710 387 587 500 531 297
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 347 1 184 777 1 011 375 360 387 348 297 57
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 1 442 591 504 728 1 071 235 306 270 259 106
Utdelning till aktieägare 668 3 199 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 021 4 991 3 419 2 933 2 847 2 378 3 115 3 233 2 440 2 327
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 340 1 664 1 140 978 949 793 1 038 1 078 1 220 1 164
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 019 613 456 614 631 333 438 385 558 240
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 512 1 654 955 233 159 520 924 1 051 415 1 272
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 40,67% 45,98% 16,57% 3,02% 19,72% -23,66% -3,65% 32,50% 4,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,16% 24,68% 15,71% 1,19% -0,42% 8,20% 17,41% 21,68% 10,61% 27,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 32,92% 32,94% 22,08% 1,94% -0,67% 15,22% 26,61% 32,97% 16,97% 43,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,01% 82,45% 81,87% 89,06% 87,92% 81,71% 87,45% 82,65% 81,43% 91,53%
Rörelsekapital/omsättning 52,57% 89,16% 94,38% 93,18% 84,97% 86,29% 47,54% 90,38% 97,05% 80,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,68% 79,56% 83,45% 71,54% 74,29% 76,42% 66,43% 53,09% 48,36% 43,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 189,67% 460,60% 617,18% 283,72% 333,21% 239,11% 152,46% 258,95% 270,60% 226,21%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...