Visa allt om Sista versen 22989 AB
Visa allt om Sista versen 22989 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 91 1 706 1 436 1 580 1 695 1 554 2 166 2 561 2 518 2 294
Övrig omsättning 264 - 30 5 - 10 843 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -138 100 -80 -31 -43 53 846 56 163 1
Resultat efter finansnetto -132 104 -80 -27 -47 48 785 22 163 1
Årets resultat 125 146 17 16 10 100 111 5 90 2
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 307 398 522 626 729 729 1 552 3 9
Omsättningstillgångar 263 684 486 539 716 932 1 777 1 234 1 066 684
Tillgångar 263 991 884 1 061 1 342 1 661 2 506 2 785 1 069 693
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 253 273 142 141 140 230 330 369 453 368
Obeskattade reserver 0 293 378 480 529 591 679 51 38 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 30 390 390 1 329 0 0
Kortfristiga skulder 10 425 364 441 643 450 1 106 1 036 579 325
Skulder och eget kapital 263 991 884 1 061 1 342 1 661 2 506 2 785 1 069 693
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - - - 149 9 317 300 393 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 356 504 464 448 368 348 429 449 378 337
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 20 160 142 143 152 130 258 270 263 213
Utdelning till aktieägare 132 145 15 15 15 100 200 150 89 5
Omsättning 355 1 706 1 466 1 585 1 695 1 564 3 009 2 561 2 518 2 294
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 91 853 718 790 848 1 554 1 083 1 281 1 259 1 147
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 389 337 306 303 340 498 507 516 523 427
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -138 190 10 72 60 148 934 111 169 7
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -94,67% 18,80% -9,11% -6,78% 9,07% -28,25% -15,42% 1,71% 9,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -50,19% 10,49% -8,71% -2,07% -2,91% 3,49% 34,36% 2,08% 15,25% 0,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -145,05% 6,10% -5,36% -1,39% -2,30% 3,73% 39,75% 2,26% 6,47% 0,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,67% 52,87% 46,52% 46,33% 46,61% 44,47% 54,02% 47,33% 50,40% 39,32%
Rörelsekapital/omsättning 278,02% 15,18% 8,50% 6,20% 4,31% 31,02% 30,98% 7,73% 19,34% 15,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,20% 50,61% 47,58% 46,63% 39,48% 40,07% 32,68% 14,57% 44,94% 53,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 630,00% 160,94% 133,52% 122,22% 110,26% 202,89% 157,50% 114,86% 178,76% 200,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...