Visa allt om Machuset AB
Visa allt om Machuset AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-03 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 105 306 110 858 95 366 96 686 102 291 105 668 94 586 58 651 46 067 44 609
Övrig omsättning - - - - 33 190 156 41 - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 146 3 452 1 539 1 167 255 2 484 3 395 1 701 2 133 2 840
Resultat efter finansnetto 3 027 3 461 1 548 1 167 306 2 513 3 390 1 690 2 109 2 767
Årets resultat 1 589 2 909 1 775 932 68 1 472 2 486 1 317 1 466 1 989
Balansräkningar (tkr)
2017-03 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 312 1 269 1 318 1 872 2 085 1 256 1 266 732 1 124 746
Omsättningstillgångar 23 055 22 639 18 130 15 445 18 392 16 588 17 732 11 127 9 757 10 395
Tillgångar 24 367 23 908 19 449 17 317 20 477 17 845 18 998 11 859 10 881 11 140
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 724 12 444 10 135 8 860 7 928 8 360 7 488 5 302 4 385 3 419
Obeskattade reserver 975 0 275 1 005 1 044 843 338 351 459 398
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 538
Kortfristiga skulder 21 667 11 464 9 038 7 452 11 505 8 642 11 171 6 206 6 037 6 786
Skulder och eget kapital 24 367 23 908 19 449 17 317 20 477 17 845 18 998 11 859 10 881 11 140
Löner & utdelning (tkr)
2017-03
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 1 054 1 024 1 048 880 960
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 11 600 10 446 10 204 10 631 8 776 7 984 5 394 4 103 3 484
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 4 501 3 940 3 870 3 871 3 605 3 129 2 356 1 973 1 568
Utdelning till aktieägare 0 2 309 600 500 0 500 600 300 400 500
Omsättning 105 306 110 858 95 366 96 686 102 324 105 858 94 742 58 692 46 067 44 609
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 37 35 33 32 33 32 28 21 16 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 846 3 167 2 890 3 021 3 100 3 302 3 378 2 793 2 879 2 974
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 489 480 444 447 461 443 453 435 455 431
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 720 4 067 2 228 1 868 791 2 978 3 820 2 053 2 451 3 069
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,01% 16,24% -1,37% -5,48% -3,20% 11,72% 61,27% 27,32% 3,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,91% 14,48% 7,97% 6,76% 1,50% 14,09% 17,87% 14,34% 19,60% 25,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,99% 3,12% 1,63% 1,21% 0,30% 2,38% 3,59% 2,90% 4,63% 6,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,65% 25,02% 25,07% 24,47% 23,77% 22,88% 23,36% 25,64% 27,64% 26,77%
Rörelsekapital/omsättning 1,32% 10,08% 9,53% 8,27% 6,73% 7,52% 6,94% 8,39% 8,08% 8,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,20% 52,05% 53,21% 55,69% 42,47% 50,33% 40,73% 46,89% 43,34% 33,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 32,39% 87,74% 63,72% 60,90% 71,44% 102,85% 68,15% 94,70% 70,50% 97,26%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2017 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...