Visa allt om Asplunds Bygg i Mellansverige AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 441 608 550 863 481 823 425 808 299 298 201 695 348 687 357 957 241 419 217 687
Övrig omsättning 0 0 0 0 438 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 794 17 778 22 344 17 480 2 909 -5 971 1 302 10 119 13 411 769
Resultat efter finansnetto 1 769 18 050 22 554 17 499 2 903 -6 028 305 10 334 4 800 1 527
Årets resultat 1 400 14 092 17 426 13 475 2 309 34 5 5 955 727 911
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 535 448 576 701 2 962 3 286 3 066 2 754 2 908 3 026
Omsättningstillgångar 156 050 154 737 140 055 127 328 78 406 50 734 39 580 65 793 80 664 64 899
Tillgångar 156 585 155 185 140 631 128 029 81 368 54 020 42 646 68 547 83 572 67 925
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 48 750 47 350 38 558 21 132 7 657 7 948 7 724 7 719 1 764 1 037
Obeskattade reserver 0 85 85 124 0 144 18 72 77 86
Avsättningar (tkr) 1 200 1 500 997 714 938 815 774 861 263 593
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 106 635 106 250 100 991 106 059 72 773 45 112 34 130 59 895 81 468 66 209
Skulder och eget kapital 156 585 155 185 140 631 128 029 81 368 54 020 42 646 68 547 83 572 67 925
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 354 1 068 1 404 1 008 919 846 752 853 853 750
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 47 915 51 727 49 441 41 362 36 420 32 160 33 773 37 262 42 782 39 708
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 18 869 21 949 19 597 16 662 15 407 22 795 15 435 16 621 25 199 23 286
Utdelning till aktieägare 0 0 5 300 0 0 2 600 500 0 0 0
Omsättning 441 608 550 863 481 823 425 808 299 736 201 695 348 687 357 957 241 419 217 687
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 95 103 104 93 91 98 99 102 114 115
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 649 5 348 4 633 4 579 3 289 2 058 3 522 3 509 2 118 1 893
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 717 726 677 635 580 569 505 537 604 554
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 925 17 778 22 344 17 617 4 006 -5 630 1 561 10 238 13 560 1 406
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -19,83% 14,33% 13,15% 42,27% 48,39% -42,16% -2,59% 48,27% 10,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,17% 11,66% 16,07% 13,69% 3,65% -10,99% 1,00% 15,24% 5,88% 2,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,41% 3,28% 4,69% 4,12% 0,99% -2,94% 0,12% 2,92% 2,04% 0,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 4,57% 7,19% 9,20% 8,88% 7,72% 5,60% 5,34% 6,93% 12,06% 7,65%
Rörelsekapital/omsättning 11,19% 8,80% 8,11% 4,99% 1,88% 2,79% 1,56% 1,65% -0,33% -0,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,13% 30,55% 27,46% 16,58% 9,41% 14,92% 18,14% 11,34% 2,18% 1,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 146,34% 145,63% 138,68% 120,05% 107,74% 112,36% 115,84% 109,85% 99,01% 98,02%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!