Visa allt om AB Ljusdalshem
Visa allt om AB Ljusdalshem

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2002-12 2001-12 2000-12
Nettoomsättning 138 526 139 701 140 882 134 836 132 470 129 234 125 910 125 523
Övrig omsättning 3 173 7 732 9 690 2 809 3 724 4 760 7 344 7 421
Rörelseresultat (EBIT) 28 732 37 184 40 400 24 669 20 881 -66 451 25 825 37 949
Resultat efter finansnetto 13 767 20 502 22 148 5 999 3 570 -100 711 -9 023 4 068
Årets resultat 11 004 17 430 16 679 5 489 1 730 -97 178 -6 824 3 583
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2002-12 2001-12 2000-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 568 549 542 065 549 341 558 191 530 699 704 031 727 392 748 108
Omsättningstillgångar 37 344 67 401 82 658 12 040 24 983 14 874 10 138 20 771
Tillgångar 605 893 609 466 631 999 570 231 555 682 718 905 737 528 768 879
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 129 106 120 331 116 139 99 581 94 268 20 141 30 117 40 063
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 5 972 5 704 6 004 4 601 5 435 2 252 3 236 2 634
Långfristiga skulder 424 843 433 368 468 198 419 148 415 180 661 294 670 876 690 364
Kortfristiga skulder 45 972 50 063 41 658 46 901 40 799 35 218 33 301 35 818
Skulder och eget kapital 605 893 609 466 631 999 570 231 555 682 718 905 737 528 768 879
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2002-12
2001-12
2000-12
Löner till styrelse & VD 943 1 050 1 043 1 025 1 027 787 590 558
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 8 332 9 017 8 574 7 251 6 650 7 212 7 319 7 502
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 0
Sociala kostnader 5 838 5 391 3 376 3 681 2 856 3 663 4 229 3 453
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 141 699 147 433 150 572 137 645 136 194 133 994 133 254 132 944
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 38 40 26 24 21 36 31 30
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 645 3 493 5 419 5 618 6 308 3 590 4 062 4 184
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 42 589 51 419 54 946 38 573 34 292 -49 205 43 342 56 448
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,84% -0,84% 4,48% 1,79% - 2,64% 0,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,77% 6,14% 6,44% 4,39% 3,86% -8,95% 3,84% 5,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,86% 26,77% 28,89% 18,55% 16,20% -49,80% 22,51% 33,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -6,23% 12,41% 29,10% -25,85% -11,94% -15,74% -18,40% -11,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,31% 19,74% 18,38% 17,46% 16,96% 2,80% 4,08% 5,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 81,03% 134,45% 198,20% 25,43% 60,98% 40,88% 29,13% 57,08%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 108 751 108 326 108 862 105 373 103 764 106 885 105 842 105 981 105 728 121 841
Övrig omsättning 5 813 9 420 11 185 3 899 4 759 20 000 - - 6 104 5 297
Rörelseresultat (EBIT) 18 594 25 739 29 267 17 699 12 302 38 683 16 460 14 618 21 049 29 194
Resultat efter finansnetto 9 224 15 089 17 817 5 620 369 26 613 2 602 -215 4 294 8 829
Årets resultat 6 998 12 775 13 252 4 964 3 274 21 460 2 933 -896 -3 871 3 818
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 357 302 339 048 341 413 348 059 354 953 366 932 349 799 357 841 370 607 421 720
Omsättningstillgångar 53 578 84 171 101 391 26 778 18 277 14 766 20 141 25 954 49 092 24 888
Tillgångar 410 880 423 219 442 804 374 837 373 230 381 698 369 940 383 795 419 699 446 608
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 102 397 97 628 98 090 85 208 80 420 77 397 57 403 54 469 55 365 47 536
Obeskattade reserver 2 350 2 177 2 077 1 677 1 407 6 804 9 378 10 863 11 481 8 507
Avsättningar (tkr) 5 102 4 874 5 172 4 232 5 125 4 479 169 161 153 145
Långfristiga skulder 270 962 276 230 307 610 254 969 257 430 262 138 274 723 292 094 324 136 333 813
Kortfristiga skulder 30 069 42 310 29 855 28 751 28 848 30 880 28 267 26 208 28 564 56 607
Skulder och eget kapital 410 880 423 219 442 804 374 837 373 230 381 698 369 940 383 795 419 699 446 608
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 943 1 050 1 043 1 025 1 027 465 661 950 935 936
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 332 9 017 8 574 7 251 6 650 5 921 5 084 5 645 5 651 5 534
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 838 5 391 3 376 3 681 2 856 2 767 2 126 2 906 2 970 2 921
Utdelning till aktieägare 94 2 229 183 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 114 564 117 746 120 047 109 272 108 523 126 885 105 842 105 981 111 832 127 138
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 38 40 26 24 21 21 20 23 23 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 862 2 708 4 187 4 391 4 941 5 090 5 292 4 608 4 597 5 077
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 27 539 35 063 38 971 27 426 21 787 47 679 25 441 23 721 30 016 39 322
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,39% -0,49% 3,31% 1,55% -2,92% 0,99% -0,13% 0,24% -13,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,73% 6,23% 6,77% 4,87% 3,40% 10,21% 4,52% 3,94% 5,30% 6,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,86% 24,32% 27,52% 17,34% 12,23% 36,48% 15,79% 14,28% 21,02% 25,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,62% 38,64% 65,71% -1,87% -10,19% -15,08% -7,68% -0,24% 19,42% -26,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,37% 23,47% 22,52% 23,08% 21,82% 21,59% 17,39% 16,28% 15,16% 12,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 178,09% 198,87% 339,51% 93,10% 63,31% 47,71% 71,20% 98,68% 171,58% 43,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...