Visa allt om Axtorpet Ume AB
Visa allt om Axtorpet Ume AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 12 031 12 036 12 549 13 807 14 787 13 911 12 205 11 379 9 917 8 321
Övrig omsättning 689 761 601 10 - - 1 045 - - 731
Rörelseresultat (EBIT) 165 219 336 -68 47 -8 89 -8 22 92
Resultat efter finansnetto 155 201 313 -82 26 -26 74 -40 -5 63
Årets resultat 121 192 237 -82 26 -26 74 -40 -5 63
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 2 4 21 50 80 114 158 210
Omsättningstillgångar 1 155 1 018 965 982 1 362 1 067 1 065 867 899 501
Tillgångar 1 155 1 018 967 986 1 383 1 117 1 145 981 1 057 711
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 322 351 308 71 153 127 153 79 119 124
Obeskattade reserver 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 89 67 0 0 0 0 0 181 207 0
Kortfristiga skulder 744 600 612 914 1 230 990 991 720 731 587
Skulder och eget kapital 1 155 1 018 967 986 1 383 1 117 1 145 981 1 057 711
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 688 394 266 298 143
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 895 865 882 1 283 1 388 666 551 538 503 524
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 349 326 376 503 571 524 355 257 257 233
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 720 12 797 13 150 13 817 14 787 13 911 13 250 11 379 9 917 9 052
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 008 4 012 4 183 3 452 3 697 3 478 3 051 2 845 2 479 2 080
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 317 406 376 409 457 435 301 254 254 225
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 166 220 338 -51 76 22 123 36 74 191
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,04% -4,09% -9,11% -6,63% 6,30% 13,98% 7,26% 14,74% 19,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,46% 21,51% 34,75% -6,90% 3,40% -0,72% 7,77% -0,82% 2,08% 12,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,39% 1,82% 2,68% -0,49% 0,32% -0,06% 0,73% -0,07% 0,22% 1,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 10,42% 10,05% 11,02% 16,62% 18,48% 18,01% 8,36% 15,60% 18,56% 12,98%
Rörelsekapital/omsättning 3,42% 3,47% 2,81% 0,49% 0,89% 0,55% 0,61% 1,29% 1,69% -1,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,88% 34,48% 35,56% 7,20% 11,06% 11,37% 13,36% 8,05% 11,26% 17,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 37,10% 22,33% 16,67% 24,40% 50,65% 21,82% 37,34% 21,67% 22,02% -2,56%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...