Visa allt om Marinplus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 228 104 7 041 4 843 6 101 4 853 7 292 5 801 5 667 4 872
Övrig omsättning 2 22 178 - - 224 145 228 81 27
Rörelseresultat (EBIT) 167 -55 -373 -69 -476 -415 99 136 -173 174
Resultat efter finansnetto 167 -85 -418 -94 -513 -489 17 -6 -260 105
Årets resultat 167 -85 -418 -94 -513 -489 17 -6 -211 57
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 56 82 40 85 102 130 47
Omsättningstillgångar 336 315 2 860 2 069 2 667 3 102 2 016 2 689 2 585 1 770
Tillgångar 336 315 2 860 2 126 2 749 3 141 2 101 2 791 2 715 1 817
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 295 298 1 083 1 502 1 596 1 110 199 182 188 399
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 507 192 100 783 1 620 1 898 1 372 0
Kortfristiga skulder 41 17 1 271 433 1 053 1 249 283 711 1 155 1 369
Skulder och eget kapital 336 315 2 860 2 126 2 749 3 141 2 101 2 791 2 715 1 817
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 550 650 0 60 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 1 237 697 1 027 - 0 420 277 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 5 469 262 370 201 221 143 104 0
Utdelning till aktieägare 0 170 700 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 230 126 7 219 4 843 6 101 5 077 7 437 6 029 5 748 4 899
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 3 2 3 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 2 347 2 422 2 034 2 427 3 646 2 901 2 834 2 436
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 572 488 471 397 478 307 221 18
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 167 -55 -317 -44 -433 -370 144 176 -136 187
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 119,23% -98,52% 45,39% -20,62% 25,72% -33,45% 25,70% 2,36% 16,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 49,70% -17,46% -13,04% -3,25% -17,32% -13,21% 5,62% 4,87% -6,30% 9,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 73,25% -52,88% -5,30% -1,42% -7,80% -8,55% 1,62% 2,34% -3,02% 3,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 94,23% 36,06% 38,65% 37,80% 32,06% 31,66% 29,87% 30,10% 31,28%
Rörelsekapital/omsättning 129,39% 286,54% 22,57% 33,78% 26,45% 38,18% 23,77% 34,10% 25,23% 8,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,80% 94,60% 37,87% 70,65% 58,06% 35,34% 9,47% 6,52% 6,92% 23,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 819,51% 1 852,94% 125,81% 128,18% 134,85% 154,36% 259,01% 140,08% 54,98% 51,50%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...