Visa allt om Gårdstensbostäder AB
Visa allt om Gårdstensbostäder AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 197 314 195 013 191 928 187 346 185 426 178 071 172 430 169 962 164 043 159 317
Övrig omsättning - - - - - - - - 205 -
Rörelseresultat (EBIT) 25 140 26 775 23 965 19 990 11 582 12 213 3 370 -3 487 8 200 12 102
Resultat efter finansnetto 18 704 19 613 15 531 10 489 -40 -18 -4 328 -10 007 -5 360 535
Årets resultat 13 012 20 815 9 566 5 372 -12 026 -54 -3 205 -7 399 -3 641 294
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 606 785 580 650 573 741 568 760 577 661 606 009 615 209 596 571 593 104 595 761
Omsättningstillgångar 28 216 49 505 27 568 18 371 9 692 8 878 13 792 19 273 5 493 23 881
Tillgångar 635 001 630 155 601 309 587 131 587 353 614 887 629 001 615 844 598 597 619 642
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 274 959 273 647 252 832 239 333 239 120 251 072 254 443 261 775 258 373 265 758
Obeskattade reserver 17 589 17 661 7 823 4 999 0 0 0 0 0 7 646
Avsättningar (tkr) 0 0 0 852 0 0 0 0 0 146
Långfristiga skulder 300 000 300 000 300 000 300 000 308 906 328 391 329 746 312 574 307 459 309 430
Kortfristiga skulder 42 453 38 847 40 654 41 947 39 327 35 424 44 812 41 495 32 765 36 662
Skulder och eget kapital 635 001 630 155 601 309 587 131 587 353 614 887 629 001 615 844 598 597 619 642
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 273 1 177 1 027 924 1 130 1 079 1 046 1 023 963 910
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 14 123 13 582 13 269 12 394 13 072 12 065 12 306 11 793 10 719 9 992
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 7 267 6 758 6 110 5 932 6 028 5 906 5 907 5 659 5 667 5 821
Utdelning till aktieägare 0 13 260 0 1 092 5 159 5 085 8 402 12 529 1 728 5 472
Omsättning 197 314 195 013 191 928 187 346 185 426 178 071 172 430 169 962 164 248 159 317
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 50 49 29 29 45 42 45 42 42 37
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 946 3 980 6 618 6 460 4 121 4 240 3 832 4 047 3 906 4 306
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 453 439 704 664 450 454 428 440 413 452
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 45 850 45 794 43 668 36 008 28 776 27 788 18 286 11 206 22 368 25 522
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,18% 1,61% 2,45% 1,04% 4,13% 3,27% 1,45% 3,61% 2,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,96% 4,26% 4,00% 3,41% 2,00% 1,99% 0,61% -0,43% 1,62% 2,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,75% 13,75% 12,54% 10,69% 6,33% 6,86% 2,24% -1,55% 5,90% 8,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,56% 21,20% 19,46% 17,24% 13,71% 14,27% 9,83% 5,44% 11,58% 14,11%
Rörelsekapital/omsättning -7,22% 5,47% -6,82% -12,58% -15,98% -14,91% -17,99% -13,07% -16,62% -8,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,46% 45,61% 43,06% 41,43% 40,71% 40,83% 40,45% 42,51% 43,16% 43,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 66,46% 127,44% 67,81% 43,80% 24,64% 25,06% 30,78% 46,45% 16,76% 65,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...