Visa allt om Youcall Sverige AB
Visa allt om Youcall Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 29 387 28 885 27 227 25 384 22 567 26 740 37 080 41 857 31 105 30 824
Övrig omsättning 76 - - 426 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 264 1 622 193 877 -2 083 1 725 8 323 7 387 1 811 2 622
Resultat efter finansnetto 2 304 1 750 464 1 189 -1 659 2 480 8 395 7 413 2 098 2 829
Årets resultat 1 600 1 427 0 926 -967 1 727 6 185 5 885 1 052 2 012
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 376 2 484 3 679 2 859 2 858 3 473 2 293 2 411 1 928 1 770
Omsättningstillgångar 17 232 18 625 20 879 21 530 20 952 20 856 28 798 22 847 15 468 14 277
Tillgångar 18 607 21 109 24 557 24 388 23 810 24 329 31 090 25 258 17 396 16 047
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 075 16 475 21 048 21 049 20 122 21 089 24 363 18 178 12 293 11 240
Obeskattade reserver 913 661 748 291 28 720 594 603 1 187 562
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 618 3 973 2 761 3 049 3 660 2 520 6 134 6 478 3 916 4 245
Skulder och eget kapital 18 607 21 109 24 557 24 388 23 810 24 329 31 090 25 258 17 396 16 047
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 907 889 856 835 802 768 264 120 66 66
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 058 10 653 10 654 10 330 9 742 9 786 10 330 10 598 10 762 10 650
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 696 4 443 4 474 4 405 4 297 4 278 4 345 4 039 4 072 4 147
Utdelning till aktieägare 4 000 4 000 6 000 0 0 0 5 000 0 0 0
Omsättning 29 463 28 885 27 227 25 810 22 567 26 740 37 080 41 857 31 105 30 824
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 36 34 35 36 36 38 38 41 40 40
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 816 850 778 705 627 704 976 1 021 778 771
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 469 482 463 438 419 390 400 362 380 380
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 372 2 806 1 235 1 573 -1 375 2 383 8 940 7 984 2 381 3 144
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,74% 6,09% 7,26% 12,48% -15,61% -27,89% -11,41% 34,57% 0,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,38% 8,29% 1,89% 4,88% -6,96% 10,19% 27,02% 29,37% 12,09% 17,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,84% 6,06% 1,71% 4,68% -7,35% 9,27% 22,66% 17,72% 6,76% 9,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 46,33% 50,73% 66,54% 72,81% 76,63% 68,57% 61,12% 39,11% 37,14% 32,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,47% 80,49% 88,09% 87,24% 84,60% 88,86% 79,77% 73,73% 75,58% 72,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 476,29% 468,79% 756,21% 706,13% 572,46% 827,62% 469,48% 352,69% 394,99% 336,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...