Visa allt om AB RL Handel & Försäljning
Visa allt om AB RL Handel & Försäljning

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 692 802 762 1 098 1 021 1 024 1 182 1 140 843 861
Övrig omsättning - - - - - - - - - 3
Rörelseresultat (EBIT) 38 74 193 400 301 404 570 278 351 354
Resultat efter finansnetto 102 107 286 432 335 536 593 377 350 407
Årets resultat 164 157 236 320 186 340 425 277 185 252
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 224 837 789 745 623 354 718 643 540 608
Omsättningstillgångar 3 443 3 002 3 080 3 276 3 273 3 158 2 563 2 368 2 340 2 008
Tillgångar 3 667 3 839 3 870 4 021 3 897 3 512 3 281 3 011 2 881 2 616
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 057 3 048 3 047 2 966 2 797 2 751 2 531 2 226 2 069 1 973
Obeskattade reserver 535 645 740 760 740 660 589 577 554 492
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 75 146 82 295 360 102 161 208 258 151
Skulder och eget kapital 3 667 3 839 3 870 4 021 3 897 3 512 3 281 3 011 2 881 2 616
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 59 59 60 57 54
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 154 126 114 116 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader - 56 47 43 43 25 18 18 18 16
Utdelning till aktieägare 196 155 156 155 150 140 120 120 120 90
Omsättning 692 802 762 1 098 1 021 1 024 1 182 1 140 843 864
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 692 802 762 1 098 1 021 1 024 1 182 1 140 843 861
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 183 210 173 158 160 84 76 78 75 70
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 38 74 193 400 301 404 570 278 352 355
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,72% 5,25% -30,60% 7,54% -0,29% -13,37% 3,68% 35,23% -2,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,78% 2,79% 7,39% 10,74% 8,60% 15,26% 18,07% 12,62% 14,16% 15,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,74% 13,34% 37,53% 39,34% 32,81% 52,34% 50,17% 33,33% 48,40% 47,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,57% 39,03% 62,99% 58,83% 67,38% 72,07% 65,23% 41,05% 65,12% 60,86%
Rörelsekapital/omsättning 486,71% 356,11% 393,44% 271,49% 285,31% 298,44% 203,21% 189,47% 246,98% 215,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,75% 92,50% 93,65% 88,51% 85,77% 92,18% 90,37% 88,05% 85,66% 88,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4 140,00% 1 852,05% 3 564,63% 970,17% 746,94% 2 742,16% 1 481,99% 1 085,10% 845,35% 1 232,45%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...