Visa allt om Perssons Schakt & Anläggning i Åstorp AB
Visa allt om Perssons Schakt & Anläggning i Åstorp AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 873 795 2 897 8 638 9 652 9 364 5 571 9 124 10 235 5 888
Övrig omsättning - 1 248 85 116 - 31 171 31 247 11
Rörelseresultat (EBIT) 555 1 253 -1 221 369 -651 346 -1 264 84 1 194 385
Resultat efter finansnetto 450 1 095 -1 347 166 -783 223 -1 348 -78 1 099 339
Årets resultat 450 1 095 -1 347 166 -783 223 -517 9 282 125
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 168 193 1 038 1 167 1 504 2 016 2 738 3 299 3 670 1 205
Omsättningstillgångar 559 718 621 1 646 2 523 2 248 2 235 3 074 2 214 1 150
Tillgångar 727 911 1 659 2 813 4 028 4 264 4 973 6 374 5 884 2 355
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -9 -460 -1 554 -207 -373 410 186 703 693 411
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 831 927 223
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 47 268 1 118 1 032 1 264 1 582 2 047 1 509 1 990 0
Kortfristiga skulder 690 1 102 2 096 1 988 3 137 2 273 2 740 3 330 2 273 1 721
Skulder och eget kapital 727 911 1 659 2 813 4 028 4 264 4 973 6 374 5 884 2 355
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 223 242 216 225 177 185 134
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 0 379 886 1 357 1 458 1 635 1 220 1 989 1 851 1 332
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 0 124 358 591 651 659 563 791 674 521
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 873 2 043 2 982 8 754 9 652 9 395 5 742 9 155 10 482 5 899
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 4 5 6 7 4 5 7 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 873 795 724 1 728 1 609 1 338 1 393 1 825 1 462 1 178
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 3 491 318 447 401 372 525 572 401 418
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 555 1 253 -833 843 -139 928 -637 716 1 818 634
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,81% -72,56% -66,46% -10,51% 3,08% 68,08% -38,94% -10,85% 73,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 76,48% 137,65% -72,15% 14,08% -15,49% 8,68% -25,16% 1,49% 20,31% 16,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 63,69% 157,74% -41,32% 4,58% -6,46% 3,95% -22,46% 1,04% 11,68% 6,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,18% 96,48% 74,87% 66,76% 59,38% 69,35% 69,93% 70,78% 64,20% 74,44%
Rörelsekapital/omsättning -15,01% -48,30% -50,91% -3,96% -6,36% -0,27% -9,06% -2,81% -0,58% -9,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -1,24% -50,49% -93,67% -7,36% -9,26% 9,62% 3,74% 20,42% 23,12% 24,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 81,01% 65,15% 20,28% 82,80% 80,43% 98,90% 81,57% 92,31% 97,40% 66,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...