Visa allt om Björklunds bohagstransporter AB
Visa allt om Björklunds bohagstransporter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 821 2 990 2 114 2 179 1 773 1 552 1 426 1 383 1 318 1 586
Övrig omsättning 245 273 112 176 120 104 86 80 78 78
Rörelseresultat (EBIT) 12 550 -123 226 179 189 75 -102 -237 71
Resultat efter finansnetto -21 509 -168 220 186 178 69 -84 -292 74
Årets resultat 1 13 3 91 144 40 2 33 -38 37
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 229 1 272 1 476 1 840 262 273 354 425 473 701
Omsättningstillgångar 1 027 1 078 470 451 601 471 242 149 233 530
Tillgångar 2 256 2 350 1 946 2 290 862 744 595 573 706 1 231
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 170 319 306 404 312 208 168 167 134 212
Obeskattade reserver 619 647 159 331 229 243 128 62 183 441
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 730 852 1 002 1 156 0 0 49 107 168 220
Kortfristiga skulder 736 532 479 400 321 293 250 239 221 358
Skulder och eget kapital 2 256 2 350 1 946 2 290 862 744 595 573 706 1 231
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 298 330 303 274
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 1 096 843 853 693 562 267 289 313 335
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 351 308 323 236 188 210 250 238 236
Utdelning till aktieägare 0 150 0 100 0 40 0 0 0 40
Omsättning 3 066 3 263 2 226 2 355 1 893 1 656 1 512 1 463 1 396 1 664
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 705 748 705 545 591 517 475 346 330 397
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 415 368 391 298 316 257 263 222 215 217
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 256 766 93 302 234 260 146 -29 -52 204
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,65% 41,44% -2,98% 22,90% 14,24% 8,84% 3,11% 4,93% -16,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,58% 23,45% -5,86% 10,74% 21,81% 25,67% 12,61% -13,26% -32,86% 6,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,46% 18,43% -5,39% 11,29% 10,60% 12,31% 5,26% -5,50% -17,60% 5,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,78% 80,60% 76,35% 78,06% 100,00% 77,58% 73,21% 71,01% 72,53% 76,67%
Rörelsekapital/omsättning 10,32% 18,26% -0,43% 2,34% 15,79% 11,47% -0,56% -6,51% 0,91% 10,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,94% 35,05% 22,10% 28,92% 55,77% 52,03% 44,09% 37,12% 37,64% 43,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,20% 202,63% 98,12% 112,75% 187,23% 160,75% 96,80% 62,34% 105,43% 148,04%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...