Visa allt om Hydraul & Maskindelsbutiken i Arvika AB
Visa allt om Hydraul & Maskindelsbutiken i Arvika AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 633 3 854 2 271 628 27 126 9 706 8 321 8 730 9 287
Övrig omsättning 159 779 146 43 23 538 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 333 717 -267 -262 -55 309 865 780 700 631
Resultat efter finansnetto 334 719 -263 -248 -29 393 762 602 264 219
Årets resultat 201 411 5 1 87 186 495 250 -9 185
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 490 486 432 470 119 155 22 3 544 3 718 3 888
Omsättningstillgångar 2 668 2 492 2 084 2 282 2 931 3 234 4 404 3 566 3 349 3 852
Tillgångar 3 158 2 978 2 515 2 751 3 050 3 389 4 426 7 110 7 067 7 740
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 216 2 176 1 915 2 049 2 189 2 402 2 561 2 116 1 866 1 875
Obeskattade reserver 399 323 132 405 657 759 628 525 331 185
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 3 284 3 071 3 268
Kortfristiga skulder 543 480 469 297 205 228 1 237 1 186 1 799 2 413
Skulder och eget kapital 3 158 2 978 2 515 2 751 3 050 3 389 4 426 7 110 7 067 7 740
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 270 357 341 280
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 464 457 75 0 40 545 230 290 241
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 162 139 24 0 44 307 227 252 239
Utdelning till aktieägare 0 160 150 140 140 300 125 0 0 0
Omsättning 4 792 4 633 2 417 671 50 664 9 706 8 321 8 730 9 287
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 1 0 0 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 317 1 927 1 136 628 - - 3 235 2 774 2 910 3 096
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 381 318 299 100 - - 271 239 244 253
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 398 778 -229 -225 -19 320 888 954 876 815
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,21% 69,70% 261,62% 2 225,93% -78,57% -98,70% 16,64% -4,68% -6,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,58% 24,14% -10,42% -8,98% -0,89% 11,63% 19,68% 11,32% 9,91% 8,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,21% 18,66% -11,54% -39,33% -100,00% 312,70% 8,97% 9,67% 8,02% 6,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,30% 24,60% 29,99% 16,72% 22,22% 94,44% 25,29% 30,98% 30,55% 24,95%
Rörelsekapital/omsättning 45,87% 52,21% 71,11% 316,08% 10 096,30% 2 385,71% 32,63% 28,60% 17,75% 15,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,03% 81,53% 80,24% 85,97% 87,65% 87,38% 68,32% 35,20% 29,78% 25,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 316,21% 359,58% 291,04% 614,14% 1 429,76% 1 418,42% 226,68% 128,50% 86,77% 74,26%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...