Visa allt om Avloppsteknik Svenska Aktiebolag
Visa allt om Avloppsteknik Svenska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 10 071 11 299 9 741 10 365 11 482 10 265 10 656 10 544 9 111 9 507
Övrig omsättning - - - 5 - 32 158 213 13 7
Rörelseresultat (EBIT) 1 127 1 923 614 265 1 715 835 1 217 -778 -2 944 43
Resultat efter finansnetto 1 125 1 850 428 19 1 330 338 671 -1 188 -3 204 -39
Årets resultat 859 1 626 428 19 1 330 338 671 -1 188 -2 929 21
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 144 339 418 418 508 581 523 730 927 1 052
Omsättningstillgångar 4 961 4 214 3 557 3 885 4 810 3 975 4 909 4 014 5 150 5 707
Tillgångar 5 104 4 553 3 975 4 303 5 318 4 556 5 432 4 744 6 077 6 759
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 146 2 306 680 252 233 -1 096 -1 435 -2 106 -917 2 012
Obeskattade reserver 131 0 0 0 0 0 0 0 0 275
Avsättningar (tkr) 0 149 124 132 150 257 266 275 273 285
Långfristiga skulder 0 0 1 352 2 314 2 755 3 810 4 617 5 021 4 496 1 729
Kortfristiga skulder 1 828 2 098 1 818 1 604 2 180 1 586 1 984 1 553 2 225 2 458
Skulder och eget kapital 5 104 4 553 3 975 4 303 5 318 4 556 5 432 4 744 6 077 6 759
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 767 882 1 037 904
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 3 392 3 088 3 467 3 673 3 712 2 628 3 301 3 750 3 206
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 1 310 1 252 1 467 1 379 1 138 1 281 1 593 1 844 1 649
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 071 11 299 9 741 10 370 11 482 10 297 10 814 10 757 9 124 9 514
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 9 11 11 10 11 13 14 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 119 1 255 1 082 942 1 044 1 027 969 811 651 679
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 574 551 508 478 485 516 444 463 497 429
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 223 2 040 730 391 1 902 1 074 1 451 -445 -2 522 546
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,87% 15,99% -6,02% -9,73% 11,86% -3,67% 1,06% 15,73% -4,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,08% 42,39% 15,45% 6,30% 32,25% 18,35% 22,42% -16,40% -48,35% 0,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,19% 17,08% 6,30% 2,61% 14,94% 8,14% 11,43% -7,38% -32,25% 0,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,44% 90,58% 91,68% 92,40% 92,87% 93,02% 94,77% 94,29% 91,13% 92,18%
Rörelsekapital/omsättning 31,11% 18,73% 17,85% 22,01% 22,91% 23,27% 27,45% 23,34% 32,10% 34,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,64% 50,65% 17,11% 5,86% 4,38% -24,06% -26,42% -44,39% -15,09% 32,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 166,14% 142,99% 113,70% 116,77% 121,79% 115,76% 156,20% 100,52% 95,28% 110,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...