Visa allt om Golvläggarna i Örebro AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 5 561 6 420 6 953 8 717 8 230 9 670 8 166 8 693 9 947 8 196
Övrig omsättning 66 31 0 0 23 7 93 2 30 100
Rörelseresultat (EBIT) 76 -173 316 251 -336 204 250 467 1 261 826
Resultat efter finansnetto 56 -184 302 233 -350 188 237 458 1 254 822
Årets resultat 56 -184 243 233 -350 140 182 598 691 605
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 128 18 23 2 8 51 77 103 100 10
Omsättningstillgångar 1 206 1 203 1 423 1 430 1 419 2 096 1 796 1 578 2 900 2 492
Tillgångar 1 335 1 221 1 446 1 432 1 428 2 147 1 873 1 681 3 000 2 502
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 612 556 740 498 265 865 724 942 1 694 1 303
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 315 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 88 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 723 665 706 934 1 076 1 283 1 148 738 991 1 199
Skulder och eget kapital 1 335 1 221 1 446 1 432 1 428 2 147 1 873 1 681 3 000 2 502
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - - - 1 068 1 157 947 922 686
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 305 287 248 279 213
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 250 0 400 1 350 300
Omsättning 5 627 6 451 6 953 8 717 8 253 9 677 8 259 8 695 9 977 8 296
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 4 5 5 4 4 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 854 1 605 1 738 1 743 1 646 2 418 2 042 2 898 3 316 4 098
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 477 455 461 444 399 354 367 406 394 433
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 87 -167 320 258 -323 230 276 491 1 266 829
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,38% -7,67% -20,24% 5,92% -14,89% 18,42% -6,06% -12,61% 21,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,69% -14,09% 21,92% 17,60% -23,25% 9,59% 13,40% 27,78% 42,13% 33,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,37% -2,68% 4,56% 2,89% -4,03% 2,13% 3,07% 5,37% 12,71% 10,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,73% 40,53% 44,40% 38,97% 29,83% 30,01% 30,10% 28,83% 30,88% 26,66%
Rörelsekapital/omsättning 8,69% 8,38% 10,31% 5,69% 4,17% 8,41% 7,94% 9,66% 19,19% 15,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,84% 45,54% 51,18% 34,78% 18,56% 40,29% 38,65% 56,04% 64,21% 52,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 156,71% 173,53% 190,23% 145,40% 118,87% 161,65% 147,30% 196,88% 278,51% 197,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!