Visa allt om Digital Engineering Process Sweden AB
Visa allt om Digital Engineering Process Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 424 2 501 3 363 2 991 3 006 4 139 4 243 2 686 1 773 2 855
Övrig omsättning 236 129 187 - - 165 - 188 - -
Rörelseresultat (EBIT) -27 135 7 -95 144 101 492 -50 78 -162
Resultat efter finansnetto -62 75 -106 -167 76 37 376 -110 19 -202
Årets resultat 2 46 8 13 11 27 105 -110 19 -202
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 135 164 196 400 681 932 1 189 1 452 910 146
Omsättningstillgångar 1 648 1 291 1 170 1 577 2 160 2 562 1 715 708 1 122 1 376
Tillgångar 1 783 1 455 1 366 1 977 2 840 3 494 2 905 2 160 2 032 1 522
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 331 329 283 275 262 251 224 120 120 100
Obeskattade reserver 0 20 3 117 297 271 271 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 451 1 106 1 080 1 585 2 281 2 971 2 409 2 040 1 913 1 421
Skulder och eget kapital 1 783 1 455 1 366 1 977 2 840 3 494 2 905 2 160 2 032 1 522
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 - 44 0 230 157
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 392 974 1 154 775 674 1 277 673 1 117 1 194 1 252
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 445 345 402 258 218 356 213 377 486 487
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 660 2 630 3 550 2 991 3 006 4 304 4 243 2 874 1 773 2 855
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 5 4 4 5 5 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 606 625 673 748 752 828 849 448 296 476
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 460 343 321 268 249 349 203 167 190 306
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 167 310 191 423 385 793 -16 109 -127
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,08% -25,63% 12,44% -0,50% -27,37% -2,45% 57,97% 51,49% -37,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,51% 9,28% 0,51% -4,81% 5,07% 3,23% 17,90% -0,09% 3,89% -10,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,11% 5,40% 0,21% -3,18% 4,79% 2,73% 12,26% -0,07% 4,46% -5,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,55% 77,17% 68,72% 70,78% 78,18% 74,51% 66,75% 64,04% 75,47% 92,78%
Rörelsekapital/omsättning 8,13% 7,40% 2,68% -0,27% -4,03% -9,88% -16,36% -49,59% -44,61% -1,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,56% 23,68% 20,89% 18,27% 16,93% 12,90% 14,59% 5,56% 5,91% 6,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 91,73% 105,61% 98,70% 77,10% 84,39% 53,18% 62,93% 19,85% 14,69% 77,83%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...