Visa allt om Montico Arbetsgivarringen AB
Visa allt om Montico Arbetsgivarringen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 431 6 395 4 767 5 278 5 251 3 821 5 213 6 135 2 384 2 952
Övrig omsättning - - - 24 16 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -735 226 -312 263 495 11 494 1 179 -301 126
Resultat efter finansnetto -730 227 380 332 507 18 646 1 191 -275 178
Årets resultat 52 -1 330 815 281 0 341 648 -37 215
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 73 176 282 389 200 252 85 122 23 38
Omsättningstillgångar 1 071 2 822 1 588 2 753 3 939 2 243 3 644 4 161 3 525 3 164
Tillgångar 1 144 2 998 1 870 3 142 4 138 2 495 3 729 4 283 3 548 3 201
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 579 527 528 2 198 1 663 1 382 1 682 2 642 1 994 2 031
Obeskattade reserver 0 0 0 0 725 605 597 428 121 359
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20
Kortfristiga skulder 564 2 471 1 342 944 1 750 507 1 449 1 194 1 414 792
Skulder och eget kapital 1 144 2 998 1 870 3 142 4 138 2 495 3 729 4 283 3 548 3 201
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 1 158 1 016 838 861
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 64 124 66 134
Löner till övriga anställda - 3 767 2 900 2 751 2 503 1 843 478 633 341 335
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 469 1 189 1 164 1 040 858 868 853 701 646
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 000 280 0 300 2 400 0 0
Omsättning 3 431 6 395 4 767 5 302 5 267 3 821 5 213 6 135 2 384 2 952
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 9 6 6 6 4 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 858 711 795 880 875 955 1 303 1 534 795 984
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 780 588 694 674 615 704 681 638 673 125
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -632 332 -206 387 547 63 532 1 221 -287 2 033
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -46,35% 34,15% -9,68% 0,51% 37,42% -26,70% -15,03% 157,34% -19,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -63,90% 7,64% 20,37% 10,60% 12,30% 0,84% 17,38% 27,95% -7,53% 5,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -21,31% 3,58% 7,99% 6,31% 9,69% 0,55% 12,43% 19,51% -11,20% 6,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,53% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,78% 5,49% 5,16% 34,27% 41,69% 45,43% 42,11% 48,36% 88,55% 80,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,61% 17,58% 28,24% 69,96% 53,10% 73,26% 56,91% 69,05% 58,66% 71,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 189,89% 114,20% 118,33% 291,63% 225,09% 442,41% 251,48% 348,49% 249,29% 399,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...