Visa allt om Enboms Fastighetsbyrå AB
Visa allt om Enboms Fastighetsbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 005 733 938 985 1 171 1 277 1 200 1 338 1 440 1 401
Övrig omsättning 5 - - - - - - 16 17 29
Rörelseresultat (EBIT) 39 -203 -140 35 217 25 -125 -12 72 86
Resultat efter finansnetto 35 -165 -137 35 250 25 -125 -83 82 97
Årets resultat 35 -165 -82 11 189 24 -125 -83 57 68
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 381 379 536 534 413 366 345 325 483 472
Omsättningstillgångar 578 846 241 670 795 1 008 992 765 983 497
Tillgångar 958 1 224 777 1 204 1 208 1 374 1 337 1 090 1 466 968
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 457 422 587 669 659 470 445 570 753 696
Obeskattade reserver 0 0 0 55 34 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 119 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 125 125 125 45 0
Kortfristiga skulder 502 803 191 480 516 661 767 395 668 273
Skulder och eget kapital 958 1 224 777 1 204 1 208 1 374 1 337 1 090 1 466 968
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 288 0 0 220 288 304 335 323
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 355 528 156 288 288 288 264 280 310 342
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 122 159 139 111 110 133 218 252 251 220
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Omsättning 1 010 733 938 985 1 171 1 277 1 200 1 354 1 457 1 430
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 503 367 469 985 586 639 600 669 720 701
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 235 214 238 422 173 407 448 456 449 444
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 61 -181 -118 48 217 28 -121 -4 91 100
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 37,11% -21,86% -4,77% -15,88% -8,30% 6,42% -10,31% -7,08% 2,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,07% -13,32% -17,50% 2,91% 20,78% 1,89% -9,35% -0,73% 5,59% 10,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,88% -22,24% -14,50% 3,55% 21,43% 2,04% -10,42% -0,60% 5,69% 6,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,56% 5,87% 5,33% 19,29% 23,83% 27,17% 18,75% 27,65% 21,88% 15,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,70% 34,48% 75,55% 58,93% 56,63% 34,21% 33,28% 52,29% 51,36% 71,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 115,14% 105,35% 126,18% 139,58% 154,07% 152,50% 129,34% 193,67% 147,16% 182,05%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...