Visa allt om Kristianstad Lego AB
Visa allt om Kristianstad Lego AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 11 170 9 592 8 781 9 847 7 378 8 074 9 715 8 967 10 405 7 464
Övrig omsättning 11 268 11 124 11 097 10 999 8 955 8 967 9 205 8 974 7 018 6 908
Rörelseresultat (EBIT) -366 -642 343 1 834 402 1 030 2 210 3 092 3 611 -586
Resultat efter finansnetto -318 -620 367 1 925 557 1 097 2 252 3 167 3 608 -632
Årets resultat 112 106 669 1 020 230 610 1 277 1 619 2 071 -417
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 524 592 888 849 566 714 1 055 4 301 232 282
Omsättningstillgångar 12 461 12 800 13 129 13 016 11 002 10 024 9 477 6 116 7 395 3 909
Tillgångar 12 986 13 393 14 017 13 865 11 568 10 738 10 532 10 417 7 628 4 191
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 690 7 538 7 432 6 764 5 744 5 575 4 965 4 688 3 069 998
Obeskattade reserver 1 421 1 909 2 688 3 194 2 592 2 547 2 307 1 749 835 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 17 17 17 22 0
Kortfristiga skulder 3 875 3 945 3 897 3 908 3 232 2 599 3 242 3 963 3 702 3 194
Skulder och eget kapital 12 986 13 393 14 017 13 865 11 568 10 738 10 532 10 417 7 628 4 191
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 - 606 549 510 497
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 13 705 12 263 12 135 10 088 10 128 9 757 8 782 8 359 9 272
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 5 532 4 979 4 644 3 817 3 946 4 223 3 648 3 456 3 920
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 61 0 1 000 0 0
Omsättning 22 438 20 716 19 878 20 846 16 333 17 041 18 920 17 941 17 423 14 372
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 43 42 42 41 33 35 36 60 45 48
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 260 228 209 240 224 231 270 149 231 156
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 488 463 415 416 426 406 410 220 278 289
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -72 -347 693 2 217 787 1 371 2 564 3 403 3 682 -486
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,45% 9,24% -10,83% 33,46% -8,62% -16,89% 8,34% -13,82% 39,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,44% -4,63% 2,62% 13,89% 4,82% 10,27% 21,40% 30,40% 48,11% -13,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,84% -6,46% 4,18% 19,56% 7,55% 13,66% 23,20% 35,32% 35,27% -7,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,44% 98,61% 98,33% 98,93% 98,54% 98,75% 99,04% 99,60% 99,72% 99,24%
Rörelsekapital/omsättning 76,87% 92,32% 105,14% 92,50% 105,31% 91,96% 64,18% 24,01% 35,49% 9,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,75% 67,40% 67,98% 66,75% 66,17% 69,40% 63,29% 57,38% 48,11% 23,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 321,57% 324,46% 336,90% 333,06% 340,41% 385,69% 292,32% 154,33% 199,76% 122,39%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...