Visa allt om J. Holmberg Management AB
Visa allt om J. Holmberg Management AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 93 1 843 3 245 3 621 5 079 4 855 4 224 3 901 3 418 3 044
Övrig omsättning 282 200 70 9 - - 30 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -333 118 287 141 635 1 174 980 1 044 354 391
Resultat efter finansnetto -502 152 -137 953 1 171 768 708 939 -250 720
Årets resultat -502 144 -137 884 1 092 557 517 739 -236 510
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 346 1 110 1 120 1 225 1 195 1 534 431 598 621 921
Omsättningstillgångar 497 1 295 1 567 2 010 2 203 1 104 1 376 831 470 790
Tillgångar 1 843 2 406 2 687 3 234 3 398 2 639 1 807 1 430 1 092 1 711
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 171 1 673 1 929 2 566 2 081 1 390 1 333 1 116 477 1 051
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 589 540 567 421 893 852 160 7 334 68
Kortfristiga skulder 1 083 193 191 247 424 397 314 306 281 578
Skulder och eget kapital 1 843 2 406 2 687 3 234 3 398 2 639 1 807 1 430 1 092 1 711
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 780 726 665 623
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 760 1 490 1 843 2 095 1 823 767 614 780 574
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 315 625 682 772 711 624 567 630 512
Utdelning till aktieägare 1 000 0 400 500 400 400 300 300 100 338
Omsättning 375 2 043 3 315 3 630 5 079 4 855 4 254 3 901 3 418 3 044
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 3 5 6 6 5 5 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 93 614 649 604 847 971 845 975 684 609
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 101 334 414 415 479 510 458 500 437 365
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -333 125 302 156 651 1 202 1 006 1 070 380 417
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -94,95% -43,20% -10,38% -28,71% 4,61% 14,94% 8,28% 14,13% 12,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -27,18% 6,32% -5,06% 29,47% 35,08% 29,97% 39,18% 66,01% -20,05% 53,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -538,71% 8,25% -4,19% 26,32% 23,47% 16,29% 16,76% 24,20% -6,41% 30,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -630,11% 59,79% 42,40% 48,69% 35,03% 14,56% 25,14% 13,46% 5,53% 6,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,28% 69,53% 71,79% 79,34% 61,24% 52,67% 73,77% 78,04% 43,68% 62,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 45,89% 670,98% 820,42% 813,77% 519,58% 278,09% 438,22% 271,57% 167,26% 136,68%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...