Visa allt om Vikene Invest AB
Visa allt om Vikene Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 306 250 368 512 1 761 2 354 2 218 2 159 1 907 1 336
Övrig omsättning 2 481 2 267 1 858 1 894 1 794 2 234 2 095 1 710 1 676 1 867
Rörelseresultat (EBIT) 440 146 303 427 -221 395 -249 -127 198 430
Resultat efter finansnetto 247 -65 43 101 -620 -144 -615 -455 -206 112
Årets resultat 247 -65 43 101 -620 -144 -615 -360 4 45
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 518 10 277 7 925 8 244 8 331 8 036 9 770 9 891 7 536 7 333
Omsättningstillgångar 225 553 550 597 1 040 756 744 765 1 054 754
Tillgångar 10 743 10 830 8 475 8 841 9 370 8 792 10 515 10 656 8 590 8 087
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 455 208 273 230 129 129 122 357 718 714
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 95 313
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 260 9 637 7 523 7 898 8 182 7 438 8 780 8 837 6 512 5 851
Kortfristiga skulder 1 028 984 679 713 1 059 1 225 1 613 1 462 1 266 1 209
Skulder och eget kapital 10 743 10 830 8 475 8 841 9 370 8 792 10 515 10 656 8 590 8 087
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 40 - 40 64 60 50
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 151 189 293 632 751 882 911 703 584
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 64 57 121 187 230 307 331 287 254
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 787 2 517 2 226 2 406 3 555 4 588 4 313 3 869 3 583 3 203
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 2 4 6 5 6 6 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 153 250 184 128 294 471 370 360 381 334
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 96 120 60 42 99 109 107 108 104 113
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 867 489 555 689 22 621 48 147 405 682
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,40% -32,07% -28,12% -70,93% -25,19% 6,13% 2,73% 13,21% 42,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,10% 1,35% 3,58% 4,83% -2,36% 4,49% -2,36% -1,18% 2,31% 5,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 143,79% 58,40% 82,34% 83,40% -12,55% 16,78% -11,18% -5,84% 10,38% 32,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,74% 84,40% 70,11% 47,85% 36,34% 22,39% 28,13% 28,72% 35,24% 39,60%
Rörelsekapital/omsättning -262,42% -172,40% -35,05% -22,66% -1,08% -19,92% -39,18% -32,28% -11,12% -34,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,24% 1,92% 3,22% 2,60% 1,38% 1,47% 1,16% 3,35% 9,15% 11,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 20,53% 52,85% 72,46% 62,41% 74,69% 25,31% 20,40% 25,03% 50,39% 38,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...