Visa allt om Micro-Epsilon Sensotest AB
Visa allt om Micro-Epsilon Sensotest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 17 248 11 231 13 097 9 177 15 407 9 496 9 472 6 958 9 909 13 782
Övrig omsättning 224 110 - 61 - 34 15 2 1 38
Rörelseresultat (EBIT) -414 -698 356 -91 737 80 73 -104 -73 178
Resultat efter finansnetto -421 -698 354 -90 738 77 68 -118 -64 182
Årets resultat -421 -686 387 13 414 47 37 -30 -42 119
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 94 77 105 28 0 3 14 35 58 85
Omsättningstillgångar 5 488 4 586 2 169 3 059 3 773 2 370 2 222 1 337 1 561 2 767
Tillgångar 5 581 4 662 2 274 3 086 3 773 2 372 2 235 1 372 1 620 2 852
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 315 316 554 467 854 487 477 441 471 606
Obeskattade reserver 0 0 12 167 295 137 137 137 225 247
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 98 78 0
Kortfristiga skulder 5 266 4 347 1 708 2 452 2 624 1 748 1 621 698 846 2 000
Skulder och eget kapital 5 581 4 662 2 274 3 086 3 773 2 372 2 235 1 372 1 620 2 852
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 905 665 820 494 290 257 495 1 074
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 789 2 470 879 1 030 924 1 008 693 484 879 740
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 952 728 681 646 676 600 380 453 783 863
Utdelning till aktieägare 0 0 310 0 400 47 37 0 0 92
Omsättning 17 472 11 341 13 097 9 238 15 407 9 530 9 487 6 960 9 910 13 820
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 4 4 4 5 5 4 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 875 1 872 3 274 2 294 3 852 1 899 1 894 1 740 2 477 2 756
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 839 561 632 606 635 423 312 324 576 581
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -375 -670 384 -84 740 91 94 -80 -33 221
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 53,57% -14,25% 42,72% -40,44% 62,25% 0,25% 36,13% -29,78% -28,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,42% -14,97% 15,70% -2,82% 19,67% 3,41% 3,27% -7,51% -3,64% 6,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,40% -6,21% 2,73% -0,95% 4,82% 0,85% 0,77% -1,48% -0,60% 1,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,69% 33,48% 33,71% 37,88% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,29% 2,13% 3,52% 6,61% 7,46% 6,55% 6,35% 9,18% 7,22% 5,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,64% 6,78% 24,77% 19,12% 28,40% 24,79% 25,86% 39,33% 39,07% 27,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 91,57% 94,11% 109,78% 105,18% 131,78% 117,56% 110,36% 105,73% 106,26% 105,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...