Visa allt om Urban Olsson Bygg & Industriservice AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 11 231 9 172 6 507 4 942 5 516 4 968 4 627 3 440 4 419 2 790
Övrig omsättning 361 28 40 218 258 136 2 - 13 39
Rörelseresultat (EBIT) 471 406 2 -92 230 11 210 114 352 -163
Resultat efter finansnetto 410 339 -85 -176 147 -54 163 89 347 -187
Årets resultat 125 317 -85 -176 125 -75 122 60 308 -187
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 079 1 305 1 564 1 826 1 742 1 544 759 679 69 23
Omsättningstillgångar 1 896 1 479 882 731 801 726 911 896 674 402
Tillgångar 3 975 2 784 2 446 2 557 2 543 2 270 1 670 1 575 743 426
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 454 329 12 97 273 148 323 261 251 -57
Obeskattade reserver 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 179 441 1 117 1 395 1 205 1 426 689 870 0 0
Kortfristiga skulder 2 092 2 014 1 317 1 065 1 066 696 659 444 493 483
Skulder och eget kapital 3 975 2 784 2 446 2 557 2 543 2 270 1 670 1 575 743 426
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 608 708
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 1 855 1 718 1 575 1 050 452 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 559 498 394 249 246 220
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 100 60 50 0
Omsättning 11 592 9 200 6 547 5 160 5 774 5 104 4 629 3 440 4 432 2 829
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 8 6 6 5 5 4 3 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 248 1 147 1 085 824 1 103 994 1 157 1 147 1 105 1 395
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 577 526 483 439 487 444 495 436 383 473
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 733 677 289 182 443 192 327 161 374 -132
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,45% 40,96% 31,67% -10,41% 11,03% 7,37% 34,51% -22,15% 58,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,85% 14,58% 0,08% -3,60% 9,04% 0,48% 12,57% 7,30% 47,38% -38,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,19% 4,43% 0,03% -1,86% 4,17% 0,22% 4,54% 3,34% 7,97% -5,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,64% 76,35% 74,47% 82,31% 71,99% 82,55% 77,61% 78,66% 86,15% 58,46%
Rörelsekapital/omsättning -1,75% -5,83% -6,69% -6,76% -4,80% 0,60% 5,45% 13,14% 4,10% -2,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,33% 11,82% 0,49% 3,79% 10,74% 6,52% 19,34% 16,57% 33,78% -13,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 90,63% 73,44% 66,97% 68,64% 75,14% 104,31% 138,24% 142,57% 112,78% 63,98%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...