Visa allt om Eberspächer Nordic Aktiebolag
Visa allt om Eberspächer Nordic Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 1 498 54 524 136 660 93 011 322 608 416 739
Övrig omsättning - 3 556 - 1 701 10 930 6 697 3 808 9 794 5 239
Rörelseresultat (EBIT) -488 2 680 -1 151 -1 180 -7 023 -27 281 6 947 -10 588 -2 190 11 405
Resultat efter finansnetto -485 2 674 -1 147 -1 166 -7 027 -27 163 7 928 -10 490 -1 979 11 262
Årets resultat 15 74 -47 -42 3 973 -3 778 4 872 -2 015 112 5 862
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 255 417 0 532 1 509
Omsättningstillgångar 3 667 3 873 13 691 17 738 18 218 32 608 51 953 33 557 71 990 102 465
Tillgångar 3 667 3 873 13 691 17 738 18 218 32 863 52 370 33 557 72 522 103 974
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 599 3 584 3 510 7 557 7 599 16 626 20 404 15 532 17 547 17 435
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 1 385 0 4 575 6 779
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 1 500 2 000 3 000 3 500
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 68 289 10 181 10 181 10 619 16 237 29 081 16 025 47 400 76 261
Skulder och eget kapital 3 667 3 873 13 691 17 738 18 218 32 863 52 370 33 557 72 522 103 974
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 846 772 780
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 0 - 110 335
Löner till övriga anställda 0 0 - - 153 2 548 7 570 8 234 10 460 11 892
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 - - 48 951 3 240 3 788 4 747 6 057
Utdelning till aktieägare 0 511 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 3 556 0 1 2 199 65 454 143 357 96 819 332 402 421 978
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - - 0 9 22 25 38 46
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 6 058 6 212 3 720 8 490 9 060
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 735 526 559 424 406
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -488 2 680 -1 151 -1 180 -6 857 -27 136 7 091 -9 980 -1 141 13 579
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - -100,00% -97,25% -60,10% 46,93% -71,17% -22,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - -38,42% -82,06% 15,27% -30,75% -1,90% 11,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - -467,29% -49,46% 5,85% -11,10% -0,43% 2,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - 99,53% 16,60% 18,92% 22,65% 8,56% 11,34%
Rörelsekapital/omsättning - - - - 507,28% 30,03% 16,74% 18,85% 7,62% 6,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,15% 92,54% 25,64% 42,60% 41,71% 50,59% 40,91% 46,29% 28,74% 21,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 5 392,65% 1 340,14% 134,48% 174,23% 171,56% 200,83% 123,71% 96,05% 100,40% 103,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...