Visa allt om DGC Charger AB
Visa allt om DGC Charger AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 6 857 9 568 10 931 17 031 20 109 12 011 10 163 10 021 8 308 7 251
Övrig omsättning - - - 8 305 579 - - 33 -
Rörelseresultat (EBIT) 6 1 537 163 793 1 296 1 081 471 355 323 256
Resultat efter finansnetto 17 1 527 139 678 1 260 996 322 193 167 154
Årets resultat 11 1 430 329 490 669 634 183 122 170 50
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 68 183 1 405 1 711 1 443 1 913 1 646 641 732
Omsättningstillgångar 3 625 4 035 4 026 3 150 2 592 2 915 1 936 2 862 2 931 2 808
Tillgångar 3 625 4 103 4 208 4 555 4 303 4 358 3 849 4 508 3 572 3 539
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 002 2 991 1 560 1 231 1 242 1 073 639 456 534 564
Obeskattade reserver 0 0 330 620 620 290 160 100 82 164
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 149 386 815 928 1 602 1 321 1 123
Kortfristiga skulder 1 622 1 112 2 318 2 555 2 055 2 180 2 122 2 350 1 634 1 687
Skulder och eget kapital 3 625 4 103 4 208 4 555 4 303 4 358 3 849 4 508 3 572 3 539
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 1 346 648 378 665 471 406
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 255 2 278 2 740 3 752 2 196 1 558 1 430 1 440 1 342 1 246
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 810 795 913 1 312 1 155 708 603 733 619 582
Utdelning till aktieägare 0 1 000 0 0 500 500 200 0 200 200
Omsättning 6 857 9 568 10 931 17 039 20 414 12 590 10 163 10 021 8 341 7 251
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 5 8 8 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 714 1 914 2 186 2 129 2 514 2 402 2 033 2 004 1 662 1 450
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 780 629 746 650 602 601 502 595 511 470
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 74 1 605 231 1 767 1 962 1 885 1 134 699 504 440
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -28,33% -12,47% -35,82% -15,31% 67,42% 18,18% 1,42% 20,62% 14,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,50% 37,53% 3,87% 17,41% 30,75% 24,80% 12,24% 7,90% 9,04% 7,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,26% 16,10% 1,49% 4,66% 6,58% 9,00% 4,63% 3,55% 3,89% 3,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,41% 66,61% 57,28% 55,54% 46,07% 51,47% 52,05% 52,81% 54,37% 59,76%
Rörelsekapital/omsättning 29,21% 30,55% 15,63% 3,49% 2,67% 6,12% -1,83% 5,11% 15,61% 15,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,23% 72,90% 43,19% 37,06% 39,48% 29,53% 19,59% 11,71% 16,60% 19,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 223,49% 362,86% 162,17% 119,06% 88,08% 76,06% 49,43% 45,66% 71,18% 60,11%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...