Visa allt om Eringsboda Macken Aktiebolag
Visa allt om Eringsboda Macken Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 396 1 971 1 008 1 027 1 131 1 119 1 251 1 499 1 721 1 776
Övrig omsättning 35 41 29 27 28 27 28 126 121 123
Rörelseresultat (EBIT) 24 39 47 32 33 -7 -69 -10 140 76
Resultat efter finansnetto 10 31 39 21 18 -27 -82 -27 118 52
Årets resultat 10 31 39 21 18 -27 -82 -27 118 52
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 374 424 320 337 337 356 379 392 412 411
Omsättningstillgångar 181 274 169 159 186 182 232 236 302 264
Tillgångar 555 698 489 495 524 538 611 628 714 675
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 270 261 230 191 170 152 179 261 288 170
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 165 165 30 60 90 120 150 180 210 240
Kortfristiga skulder 119 272 229 245 264 266 282 187 216 265
Skulder och eget kapital 555 698 489 495 524 538 611 628 714 675
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 48 0 0 0 15 141
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 200 140 28 38 0 51 192 199 116 34
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 70 51 5 0 6 5 36 45 43 70
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 431 2 012 1 037 1 054 1 159 1 146 1 279 1 625 1 842 1 899
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 396 1 971 1 008 1 027 1 131 1 119 1 251 1 499 1 721 888
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 278 199 41 42 57 57 229 244 156 127
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 74 75 64 54 52 12 -50 11 160 96
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,56% 95,54% -1,85% -9,20% 1,07% -10,55% -16,54% -12,90% -3,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,32% 5,59% 9,61% 6,46% 6,30% -1,30% -11,29% -1,59% 19,61% 11,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,00% 1,98% 4,66% 3,12% 2,92% -0,63% -5,52% -0,67% 8,13% 4,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,91% 21,00% 21,23% 19,47% 18,92% 18,05% 22,94% 21,68% 21,27% 23,20%
Rörelsekapital/omsättning 2,59% 0,10% -5,95% -8,37% -6,90% -7,51% -4,00% 3,27% 5,00% -0,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,65% 37,39% 47,03% 38,59% 32,44% 28,25% 29,30% 41,56% 40,34% 25,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 63,03% 32,72% 11,79% 13,88% 10,61% 12,41% 19,86% 44,92% 55,09% 33,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...