Visa allt om Gothia Fästteknik AB
Visa allt om Gothia Fästteknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 25 533 48 901 57 085 62 066 62 143 72 404 70 502
Övrig omsättning - 8 5 12 925 411 233 411 59 50 447
Rörelseresultat (EBIT) -3 3 -57 -4 730 -8 134 -1 202 1 765 3 522 7 659 9 622
Resultat efter finansnetto 1 7 -49 -4 685 -8 105 -1 144 1 801 3 568 7 803 9 750
Årets resultat 17 2 -16 42 -5 995 -880 1 301 22 42 7 011
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 47 65 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 331 2 315 2 337 13 141 18 224 22 969 20 013 20 816 21 837 22 603
Tillgångar 2 331 2 315 2 337 13 141 18 271 23 034 20 013 20 816 21 837 22 603
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 133 2 116 2 114 5 330 5 288 5 372 6 513 7 197 7 675 7 633
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 198 199 223 7 811 12 984 17 662 13 500 13 619 14 162 14 970
Skulder och eget kapital 2 331 2 315 2 337 13 141 18 271 23 034 20 013 20 816 21 837 22 603
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 705 637 678 1 029 1 392 1 237
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 4 556 7 026 8 435 7 841 8 924 9 249 9 322
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - - 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 2 157 3 367 3 247 3 516 3 466 3 790 3 842
Utdelning till aktieägare 0 0 0 3 200 0 0 1 000 600 500 0
Omsättning 0 8 5 38 458 49 312 57 318 62 477 62 202 72 454 70 949
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 12 23 23 23 23 23 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 2 128 2 126 2 482 2 699 2 702 3 148 3 205
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 559 483 536 523 583 627 655
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 3 -57 -4 730 -8 116 -1 188 1 765 3 522 7 659 9 622
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% -47,79% -14,34% -8,03% -0,12% -14,17% 2,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - -35,65% -44,29% -4,70% 9,04% 17,16% 35,75% 43,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - -18,35% -16,55% -1,90% 2,91% 5,75% 10,78% 13,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 44,42% 41,36% 48,28% 49,10% 44,34% 45,32% 45,74%
Rörelsekapital/omsättning - - - 20,87% 10,72% 9,30% 10,49% 11,58% 10,60% 10,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 91,51% 91,40% 90,46% 40,56% 28,94% 23,32% 32,54% 34,57% 35,15% 33,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 177,27% 1 163,32% 1 047,98% 168,24% 40,15% 55,70% 61,20% 76,13% 61,28% 82,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...