Visa allt om Ingerwalds Byggnads Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 1 081 1 135 2 362 2 266 2 451 1 898 2 207 2 546 3 075 3 343
Övrig omsättning - - - - - - - - - 186
Rörelseresultat (EBIT) 127 -302 258 148 665 -390 189 -2 251 471
Resultat efter finansnetto 99 -306 194 87 613 -430 150 -36 217 430
Årets resultat 99 -306 150 176 394 -58 129 13 128 122
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 21 145 270 396 525
Omsättningstillgångar 1 866 1 956 2 466 2 322 2 301 1 907 2 265 2 028 1 966 2 219
Tillgångar 1 866 1 956 2 466 2 322 2 301 1 928 2 411 2 297 2 361 2 744
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 225 125 341 361 585 191 474 345 482 804
Obeskattade reserver 0 0 0 0 140 21 393 410 465 429
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 427 1 547 1 804 1 724 1 249 1 417 1 062 1 137 977 872
Kortfristiga skulder 214 284 321 236 327 299 482 406 437 639
Skulder och eget kapital 1 866 1 956 2 466 2 322 2 301 1 928 2 411 2 297 2 361 2 744
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 158 0 370
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 664 961 735 828 1 222 869
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 283 375 257 307 421 484
Utdelning till aktieägare 0 0 150 0 400 0 225 0 150 450
Omsättning 1 081 1 135 2 362 2 266 2 451 1 898 2 207 2 546 3 075 3 529
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 4 4 4 4 4 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 541 568 787 567 613 475 552 637 769 669
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 210 384 353 270 240 328 251 325 421 402
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 127 -302 258 148 686 -266 313 124 380 584
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,76% -51,95% 4,24% -7,55% 29,14% -14,00% -13,32% -17,20% -8,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,81% -15,44% 10,46% 6,37% 28,99% -20,02% 8,21% 0,30% 11,39% 17,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,75% -26,61% 10,92% 6,53% 27,21% -20,34% 8,97% 0,27% 8,75% 14,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,52% 76,12% 70,32% 69,64% 83,19% 73,60% 76,26% 74,23% 81,14% 83,85%
Rörelsekapital/omsättning 152,82% 147,31% 90,81% 92,06% 80,54% 84,72% 80,79% 63,71% 49,72% 47,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,06% 6,39% 13,83% 15,55% 30,17% 10,76% 32,37% 28,17% 34,93% 40,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 805,61% 633,10% 719,94% 918,64% 644,95% 573,58% 431,95% 457,14% 403,66% 322,07%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...