Visa allt om Tiburtius Fastighetsförvaltning AB
Visa allt om Tiburtius Fastighetsförvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 678 1 509 1 524 1 539 1 509 1 500 1 536 1 629 1 505 1 607
Övrig omsättning 8 90 - - 100 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -133 -98 154 112 148 62 91 616 -84 17
Resultat efter finansnetto -178 658 70 10 139 173 103 609 -109 20
Årets resultat 1 384 53 10 90 173 76 463 -109 -12
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 901 10 917 10 420 10 538 10 856 10 823 10 906 5 917 6 011 5 578
Omsättningstillgångar 183 469 442 508 395 292 193 251 162 380
Tillgångar 11 083 11 386 10 861 11 046 11 252 11 115 11 099 6 168 6 173 5 958
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 012 2 011 1 627 1 574 1 564 1 575 1 402 1 326 863 1 010
Obeskattade reserver 8 188 25 24 28 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 602 8 784 8 895 8 993 9 090 9 038 9 177 4 261 4 667 4 257
Kortfristiga skulder 461 403 314 455 570 502 520 582 643 691
Skulder och eget kapital 11 083 11 386 10 861 11 046 11 252 11 115 11 099 6 168 6 173 5 958
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 138 206 130 200 100 0 115 182 182
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 104 118 58 31 7 0 19 67 73
Utdelning till aktieägare 0 1 000 0 0 0 100 0 0 0 37
Omsättning 1 686 1 599 1 524 1 539 1 609 1 500 1 536 1 629 1 505 1 607
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 678 1 509 1 524 1 539 755 1 500 - 1 629 1 505 1 607
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 442 242 320 192 116 107 - 118 155 207
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 83 63 272 214 250 164 193 718 9 116
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,20% -0,98% -0,97% 1,99% 0,60% -2,34% -5,71% 8,24% -6,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,20% 6,24% 1,44% 1,11% 2,61% 3,01% 1,66% 10,00% -1,30% 0,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,93% 47,05% 10,24% 7,99% 19,48% 22,33% 11,98% 37,88% -5,32% 1,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -16,57% 4,37% 8,40% 3,44% -11,60% -14,00% -21,29% -20,32% -31,96% -19,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,19% 18,95% 15,16% 14,42% 14,08% 14,17% 12,63% 21,50% 13,98% 16,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 39,70% 116,38% 140,76% 111,65% 69,30% 58,17% 37,12% 43,13% 25,19% 54,99%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...