Visa allt om Sköna Rum i Uddevalla AB
Visa allt om Sköna Rum i Uddevalla AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 5 644 4 672 4 929 4 573 4 195 3 768 3 622 3 444 2 826 2 510
Övrig omsättning 254 175 193 238 145 139 117 29 93 116
Rörelseresultat (EBIT) 491 98 725 800 582 280 99 237 142 81
Resultat efter finansnetto 458 100 724 541 301 154 0 62 52 17
Årets resultat 464 232 405 278 156 73 1 0 0 9
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 138 201 264 361 7 260 6 116 3 818 4 030 2 956 2 235
Omsättningstillgångar 1 897 1 368 1 764 1 806 576 407 265 301 282 478
Tillgångar 2 035 1 569 2 028 2 167 7 836 6 523 4 083 4 331 3 238 2 714
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 776 512 680 576 392 237 202 201 201 201
Obeskattade reserver 647 679 611 410 265 179 130 139 87 45
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 77 120 6 544 5 124 3 080 3 281 2 410 2 006
Kortfristiga skulder 612 379 660 1 063 635 983 671 710 541 462
Skulder och eget kapital 2 035 1 569 2 028 2 167 7 836 6 523 4 083 4 331 3 238 2 714
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 566 466 387 312 273
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 005 1 557 1 302 1 036 978 630 541 535 447 383
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 80 - - - - -
Sociala kostnader 673 560 356 321 272 367 321 327 296 226
Utdelning till aktieägare 400 200 400 300 0 0 38 0 0 0
Omsättning 5 898 4 847 5 122 4 811 4 340 3 907 3 739 3 473 2 919 2 626
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 941 934 986 915 839 754 724 861 707 628
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 439 425 323 307 270 315 268 312 268 232
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 554 161 791 1 142 880 512 352 475 294 232
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,80% -5,21% 7,78% 9,01% 11,33% 4,03% 5,17% 21,87% 12,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,23% 6,44% 36,05% 37,06% 7,45% 4,29% 2,57% 5,52% 4,39% 2,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,73% 2,16% 14,83% 17,56% 13,92% 7,43% 2,90% 6,94% 5,02% 3,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,39% 87,76% 89,19% 88,19% 88,82% 87,10% 85,95% 88,36% 92,18% 91,63%
Rörelsekapital/omsättning 22,77% 21,17% 22,40% 16,25% -1,41% -15,29% -11,21% -11,88% -9,16% 0,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,93% 66,39% 57,03% 40,52% 7,49% 5,66% 7,29% 6,95% 8,14% 8,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 297,22% 338,79% 256,06% 163,97% 72,76% 31,23% 21,91% 25,92% 51,57% 102,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...