Visa allt om FinansFörvaltning SFF AB
Visa allt om FinansFörvaltning SFF AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 3 4 650 64 058 103 617
Övrig omsättning - - 20 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -25 -250 -30 -941 -1 135 -1 760 -4 050 -2 203 575 -1 222
Resultat efter finansnetto -31 2 172 -561 -1 172 -86 1 916 -121 -773 13 355 5 324
Årets resultat -31 72 -561 -1 172 -86 1 717 -121 -957 13 235 4 204
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 306 5 306 5 210 5 729 7 466 12 658 38 890 163 939 248 317 319 075
Omsättningstillgångar 1 25 103 1 646 3 171 5 539 12 590 6 664 18 666 34 993
Tillgångar 5 307 5 331 5 313 7 375 10 637 18 197 51 480 170 603 266 983 354 068
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 576 607 535 1 096 2 269 2 355 638 759 16 716 10 548
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 150 414 155 637
Kortfristiga skulder 4 731 4 724 4 778 6 279 8 368 15 842 50 842 169 844 99 853 187 883
Skulder och eget kapital 5 307 5 331 5 313 7 375 10 637 18 197 51 480 170 603 266 983 354 068
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12
2014-12
2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - - 0 0 920 1 380
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 0 600 600 597 559 535 2 558 3 833
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 248 248 262 172 169 1 140 1 689
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 2 000
Omsättning 0 0 20 0 0 3 4 650 64 058 103 617
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 1 1 1 1 1 4 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 3 4 650 16 015 14 802
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 863 863 860 802 856 1 189 1 004
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -25 -250 -30 -941 -1 135 -1 760 -4 050 -2 203 575 -1 150
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - -100,00% -25,00% -99,38% -98,99% -38,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - 10,85% -0,18% -0,45% 5,24% 1,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - 65 800,00% -2 350,00% -118,62% 21,82% 5,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - - - - -343 433,33% -956 300,00% -25 104,62% -126,74% -147,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,85% 11,39% 10,07% 14,86% 21,33% 12,94% 1,24% 0,44% 6,26% 2,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 0,02% 0,53% 2,16% 26,21% 37,89% 34,96% 24,76% 3,92% 18,69% 18,62%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...