Visa allt om Anders Ljunggren Consulting Aktiebolag
Visa allt om Anders Ljunggren Consulting Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 3 394 3 263 2 644 3 045 3 147 3 133 2 953 2 769 3 043 2 890
Övrig omsättning 156 54 114 61 47 64 41 24 38 95
Rörelseresultat (EBIT) 1 004 1 077 313 904 1 169 1 181 845 879 1 002 1 009
Resultat efter finansnetto 1 039 1 080 390 943 1 242 1 277 885 913 1 067 1 060
Årets resultat 726 737 525 666 668 663 575 496 564 573
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 602 1 750 1 600 1 802 1 546 1 582 1 635 1 425 1 391 705
Omsättningstillgångar 6 668 5 671 5 366 4 866 4 930 4 170 3 307 3 122 2 999 2 799
Tillgångar 8 270 7 421 6 966 6 668 6 476 5 752 4 942 4 546 4 390 3 504
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 413 4 067 3 828 3 763 3 315 2 936 2 497 2 126 1 836 1 450
Obeskattade reserver 1 740 1 650 1 537 1 832 1 770 1 457 1 099 1 017 796 533
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 118 1 705 1 602 1 073 1 390 1 359 1 346 1 403 1 759 1 521
Skulder och eget kapital 8 270 7 421 6 966 6 668 6 476 5 752 4 942 4 546 4 390 3 504
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 688 623 722 658
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 891 1 081 900 802 821 166 91 102 78
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 595 636 583 571 572 583 547 581 560
Utdelning till aktieägare 516 380 498 460 219 289 224 204 206 179
Omsättning 3 550 3 317 2 758 3 106 3 194 3 197 2 994 2 793 3 081 2 985
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 697 1 632 881 1 015 1 049 1 044 984 923 1 014 963
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 971 755 584 509 473 477 495 431 481 446
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 152 1 225 469 1 060 1 237 1 249 984 951 1 083 1 207
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,01% 23,41% -13,17% -3,24% 0,45% 6,10% 6,64% -9,00% 5,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,74% 15,17% 6,10% 14,55% 19,44% 22,51% 18,31% 20,52% 25,03% 31,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 31,05% 34,51% 16,07% 31,86% 40,01% 41,33% 30,65% 33,69% 36,12% 38,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 134,06% 121,54% 142,36% 124,56% 112,49% 89,72% 66,41% 62,08% 40,75% 44,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,77% 72,15% 72,16% 77,86% 71,33% 69,71% 66,92% 63,25% 54,88% 52,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 314,83% 332,61% 334,96% 453,49% 354,68% 306,84% 245,69% 222,52% 170,49% 184,02%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...