Visa allt om Morrhåret Hundsport Aktiebolag
Visa allt om Morrhåret Hundsport Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 264 1 260 1 306 1 292 1 263 1 282 1 278 1 265 1 068 919
Övrig omsättning 117 130 134 38 - - - - - 43
Rörelseresultat (EBIT) 55 18 45 39 50 -5 46 35 20 21
Resultat efter finansnetto 52 15 39 31 40 -14 36 24 8 12
Årets resultat 38 10 26 21 28 -6 26 17 5 8
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 2 2 1 3 4 7 7 10 5
Omsättningstillgångar 444 398 403 416 417 381 372 334 322 298
Tillgångar 447 400 405 417 421 385 379 341 332 303
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 283 245 235 209 188 159 165 140 123 117
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 0 27 82 101 101 100 86 79 85
Kortfristiga skulder 160 155 143 126 132 125 108 109 123 93
Skulder och eget kapital 447 400 405 417 421 385 379 341 332 303
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 247 247 247 247 259 247 241 212 190 125
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 147 135 113 19 0 0 0 0 7 59
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 160 146 137 107 96 100 95 88 76 71
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 381 1 390 1 440 1 330 1 263 1 282 1 278 1 265 1 068 962
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 632 630 653 646 1 263 1 282 1 278 1 265 1 068 460
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 277 269 249 187 365 349 345 306 287 130
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 56 19 46 42 51 -2 50 38 25 24
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,32% -3,52% 1,08% 2,30% -1,48% 0,31% 1,03% 18,45% 16,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,30% 4,50% 11,11% 9,35% 11,88% -1,30% 12,14% 10,26% 6,02% 6,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,35% 1,43% 3,45% 3,02% 3,96% -0,39% 3,60% 2,77% 1,87% 2,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,92% 42,22% 43,72% 37,54% 40,70% 36,82% 39,12% 35,49% 38,11% 38,41%
Rörelsekapital/omsättning 22,47% 19,29% 19,91% 22,45% 22,57% 19,97% 20,66% 17,79% 18,63% 22,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,31% 61,25% 58,02% 50,12% 44,66% 41,30% 44,90% 42,53% 38,57% 40,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 20,62% 16,13% 25,87% 23,02% 20,45% 9,60% 7,41% 9,17% 10,57% 12,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...